blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Notice of Action 1’

16th April 2010

For related information in English please see: Request for Evidence.

ในกระทู้คราวก่อน เราได้พูดถึงคำขอวีซ่าเบื้องต้นสำหรับคนรักต่างชาติของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ในกระทู้นี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่คุณได้รับแบบขอหลักฐานเพิ่มเติมจาก USCIS หลังจากที่ USCIS ได้รับคำขอของบุคคลสัญชาติอเมริกัน ก็จะส่งหนังสือแจ้งที่เรียกว่า Notice of Action 1 หรือ NOA 1 ให้ สำหรับคำขอวีซ่าที่ประสบความสำเร็จก็จะมีการส่ง Notice of Action 1 ตามด้วย Notice of Action 2 หรือหนังสือแจ้งการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกรณีที่ USCIS เรียกเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่เรียกหลักฐานเพิ่มเติม (RFE ) ส่วนใหญ่มักเกิดมาจากการที่เอกสารที่ยื่นไปนั้นใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมต้องยื่นเอกสารที่มีความชัดเจนในการยื่นคำขอวีซ่าต่อ USCIS

เพื่อแก้ปัญหาการได้รับแบบเรียกหลักฐานเพิ่ม คู่รักหลายๆคู่เลือกใช้บริการทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อช่วยยื่นคำขอวีซ่าให้ ทนายความที่มีประสบการณ์สามารถทำนายได้ว่าเจ้าหน้าที่คาดหวังจะดูเอกสารอะไรในการที่จะพิจารณาคำขอให้ อย่างไรก็ตามการจ้างทนายไม่ได้การันตีว่าคุณจะไม่ได้รับแบบเรียกขอหลักฐานเพิ่ม แต่ถ้าคุณได้รับแบบดังกล่าว ทนายความก็สามารถดำเนินการแทนคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบเรียกขอหลักฐานเพิ่มจะบอกว่าเอกสารอะไรที่ขาดไปหรือใช้ไม่ได้ หลังจากที่ได้ระบุตัวเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าคุณจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรและจะมีกำหนดยื่นเอกสารภายในระยะเวลาเท่าไรโดยการส่งคำขอเอกสารเพิ่มเติมให้แก่คุณ

อนึ่ง RFE ก็คล้ายๆกับแบบปฏิเสธวีซ่า 221 (g) จากสถานทูตสหรัฐ สาเหตุที่มันเหมือนกันก็เพราะว่าผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารที่ถูกร้องขอก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ดำเนินการใดๆต่อไปได้ ความต่างก็คือ เจ้าหน้าที่ที่ออกแบบคำขอ ในขณะที่ แบบ 221g นั้นออกโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ แบบขอหลักฐานเพิ่มเติมออกโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคง ในกรณีทั้งสองเอกสารที่ถูกร้องขอเพิ่มเป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผลประโยชน์ในคำขอวีซ่าสมควรได้รับสิทธิประโยชน์จริง

ในกรณีคำขอวีซ่า K1 เจ้าหน้าที่มักเรียกหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริงหรือสถานภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีคำขอวีซ่า K3 หรือ CR1 เจ้าหน้าที่มักขอหลักฐานยืนยันสถานภาพสมรสของคู่รักหรือสถานภาพของบุคคลก่อนการสมรสจะมีขึ้น

more Comments: 04

14th April 2010

ในกระทู้นี้เราจะกล่าวถึง Notice of Action 1 หรือ NOA 1 เพื่อแสดงคำนิยามทางกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่แม่นยำให้แก่ผู้ที่กำลังจะขอวีซ่าอเมริกาจากประเทศไทย

ในกรณีเกี่ยวกับคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์ทางครอบครัว คำขอจะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน หน่วยงานนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกา (DHS)

เมื่อคู่รักเลือกที่จะยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ก็มักจะเป็นวีซ่า CR 1 , IR 1, K3 หรือ K 1 วีซ่า CR 1, IR 1 และ K 3 เป็นวีซ่าประเภทคู่สมรสอเมริกาทั้งหมด ในขณะที่วีซ่า K 1 เป็นวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS ก่อนที่จะมีการกำหนดสัมภาษณ์ ในทางกลับกันวีซ่า B1, B2, F1 และ J1 เป็นวีซ่าไม่อพยพ ( ซึ่งไม่อนุญาตให้มีเจตนาในการเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก ) และไม่จำต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน ข้อควรสังเกตคือวีซ่าไม่อพยพประเภทเหล่านี้เป็นการยากที่จะขอสำหรับคนรักของบุคคลสัญชาติอเมริกันตามมาตรา 214b แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรานี้ได้วางหลักถึงข้อสันนิษฐานที่จะต้องทำให้ปราศจากความสงสัยให้ได้ก่อนที่จะออกวีซ่าให้

เมื่อบุคคลสัญชาติอเมริกันยื่นคำขอวีซ่า K1, K3, CR1 หรือ IR1 จะต้องยื่นคำขอไปยัง USCIS เสียก่อน มีศูนย์บริการ USCIS อยู่สองแห่งโดยขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของผู้ยื่นขอชาวอเมริกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอต่อ USCIS และจะมีการออกใบรับให้เรียกว่า Notice of Action 1 (NOA1 ) ใบรับนี้จะแสดงชื่อผู้ยื่นคำขอและผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงวันที่รับเรื่องและวันที่ออกใบรับ ใบรับนี้จะแสดงหมายเลขเรื่องด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้บริการทนายความทำวีซ่าอเมริกา สำเนา Notice of Action 1 จะถูกส่งไปยังทนายความในกรณีที่ทนายความได้ยื่นแบบ G28 เข้าไปด้วยกับคำขอวีซ่า ก่อนทีจะใช้บริการกับทนายคนใด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีการยื่นแบบ G28 ด้วยเนื่องจากมันค่อนข้างมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการตามคำขอวีซ่า และบริษัทวีซ่าไม่สามารถกระทำการแทนลูกค้าต่อ USCIS ได้ดังนั้นน่าจะเป็นการดีที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นตัวแทนให้ และโชคไม่ดีที่ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาติอยู่มากมายที่ปฏิบัติงานเช่นทนายความมีใบอนุญาติของสหรัฐอเมริกา

Notice of Action 1 นั้นเป็นคนละตัวกับจดหมายจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จดหมายนี้เรียกว่า Packet 3 และจะถูกส่งในช่วงท้ายๆของกระบวนการคนเข้าเมืองแล้วเท่านั้น

more Comments: 04

4th January 2010

For a more detailed look at the CR1 visa please see our main CR1 visa page at: CR1 visa Thailand. For information about US Immigration generally please see: US Visa Thailand.

The CR-1 Visa in 2010

As the new year begins this author would like to take this opportunity to look at the current method of processing a United States CR1 visa and also look at the future of the visa process in order to provide some insight to those thinking about submitting a visa application or petition in the future.

Currently, the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) estimates that it takes approximately 5 months months to come to a final decision regarding the disposition of an Immigrant CR-1 visa petition. This estimate measures the amount of time it generally takes from application submission until final decision. In the case of an approval, this estimate measures the amount of time it usually takes from the receipt date noted on Notice of Action 1 until the approval noted on Notice of Action 2. The prospective immigrant or the US petitioner should figure in more time for documentation compilation and delays due to the time the application will spend in transit.

Assuming petition approval, after the petition is adjudicated by USCIS it is sent to the National Visa Center (NVC). Unlike the K1 and K3 visa applications, the CR1 visa application will stay at the National Visa Center for an extended period of time due to the fact that NVC compiles a great deal of pertinent documentation which it then forwards on to the US Embassy. Many couples find this to be the most exasperating part of the US visa process because the National Visa Center can be a place where the application gets delayed.

After the National Visa Center forwards the case file to the United States Embassy, they will inform the applicant that it is time to prepare for the visa interview. The visa interview can inspire feelings of anxiety in the mind of the visa applicant as many are afraid that this phase of the process will be difficult. Many are under the mistaken impression that Consular Officers and Consulate Staff will try to undermine an applicant. In reality, the staff of the US Consulate is simply making an effort to conduct due diligence in an effort to ascertain whether or not the applicant has a genuine and bona fide intention to marry their American counterpart. Usually, the visa interview is a routine inquiry regarding the couple’s history.

Should the Consular Officer wish to review more documentation, they may issue a 221g refusal. This is simply a refusal to issue the visa without further documentation.

Should the visa application be approved, the applicant will be issued their visa shortly after the interview. The visa holder will then need to enter the Unted States within 6 months. Upon entry, the visa holder will be stamped into the US as a Lawful Permanent Resident. For those holding a CR-1 visa, their status will be Conditional Lawful Permanent resident util such time as an application for a lift of conditions is submitted and approved. After a lift of conditions is approved, the alien will be an unconditional lawful permanent resident in the USA.

more Comments: 04

2nd January 2010

For those interested in a detailed analysis of the K-3 Marriage visa please see: K3 visa Thailand. For general US Immigration information please see: US Visa Thailand.

K3 Visas in 2010

It is a new year in both Thailand and America and this author felt that this would provide a perfect opportunity to discuss the K3 visa and the obtainment process in 2010. At present, there is no reason to believe that the K3 visa process will dramatically change. That being said, Comprehensive Immigration Reform will likely be a major issue in the coming months and US Family Visas will probably be effected by any changes to the United States Immigration and Nationality Act (INA). Since any commentary regarding future changes to the process would simply be an exercise in speculation it may better to simply explain the current process and processing times in order to facilitate more informed decision making on the part of future applicants and petitioners.

Currently, the K3 visa application is submitted after the submission of an initial I-130 application. At present, the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) estimates that an I-129f application (the application that must be submitted in order to obtain a K3 visa) will be processed in approximately 5 months. This figure is slightly misleading as a K3 application requires that one include a copy of the Notice of Action 1 receipt for the initial I-130. It usually takes a minimum of one week after I-130 submission to receive a Notice of Action 1 receipt. Therefore, one should take this into consideration when making plans and timing calculations regarding the K3 visa for a Thai spouse.

K3 visas are processed through the National Visa Center in a manner similar to K1 visa applications. The application is then sent to the United States Embassy in Bangkok where the applicant (or their attorney of record) is notified that they can submit an application and request a visa interview.

The major difference between the K1 visa and the K3 visa is the fact that the K3 visa is a 2 year multiple entry visa where the K1 visa only provides the bearer with 90 days of lawful status in the United States. They are both dual intent visas in that they allow the bearer to have both non-immigrant and immigrant intent. This could be viewed as a benefit as it does not require the Consular Officer interviewing the applicant to analyze the applicant’s intentions through the prism of section 214b of the Immigration and Nationality Act. Section 214b is commonly cited by Consular Officers when denying applications for a US tourist visa or other non-immigrant visa categories.

more Comments: 04

10th October 2009

On this blog, we commonly make reference to Notice of Action 1 or NOA 1. In an effort to provide the most high quality repository of United States Immigration definitions for those seeking a US Visa from Thailand providing a brief overview of this official Immigration notice is required.

In many United States Immigration matters, particularly family Immigration cases from Thailand, the visa application must first receive approval from the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS). This agency is one of many that reports to the Secretary of the United States Department of Homeland Security (DHS).

When a couple opts to apply for a United States visa, they often apply for one of the following categories: CR1 visa, IR1 visa, K3 visa, or K1 visa. The CR1, IR1, and K3 are all United States Marriage visas while the K1 visa is a fiancee visa. All of these visas require USCIS pre-approval before a visa interview can be set. Conversely the B1 visa, B2 visa, F1 visa, and J1 visa are all non-immigrant visa categories (that do not permit dual intent) and therefore do not require USCIS pre-approval. It should be noted that the non-immigrant visa categories are much more difficult to acquire for loved ones of United States citizens due to a provision in the United States Immigration and Nationality Act called 214b. This provision creates a legal presumption that must be overcome by the foreign applicant before the visa will be issued.

When a United States Citizen files for a K1, K3, CR1, or IR1 visa they first file an application at a USCIS Service Center. There are two USCIS Service Centers that accept applications for the aforementioned visa categories and the petitioner’s residence will determine where the application should be filed. The petitioner will send in the application and upon receipt, the USCIS Service Center will generate a receipt referred to as Notice of Action 1 (or NOA1). This receipt will note the names of the Petitioner and Beneficiary as well as the date of receipt and the date the notice was generated. The receipt will also show a case number.

For those who retain the services of a US visa lawyer, a copy of Notice of Action 1 will be sent to the attorney provided the attorney submitted a G28 form with the application. Before retaining an attorney it is wise to make certain that a G28 form will be submitted because it is important to facilitating efficient visa processing. Fake lawyers and so-called visa agencies cannot represent clients before USCIS so it may be wise to inquire as to the credentials of any proposed representative. Unfortunately, in the Kingdom of Thailand, there are many unauthorized services masquerading as licensed US Immigration attorneys.

The Notice of Action 1 should not be confused with the initial letter sent from the US Embassy Thailand. This letter is commonly referred to a Packet 3 and is sent at a later phase of the US Immigration process.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.