blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘B2’

11th June 2010

หัวข้อที่ถกเถียงกันบ่อยบนบอร์ดนี้ก็คือ หัวข้อวีซ่าท่องเที่ยว สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครจะออกวีซ่าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละแ ในอดีต คำร้องขอวีซ่าชั่วคราวจะต้องมีการยื่นแบบ DS-156 แต่ไม่นานมานี้ กระทรวงต่างประเทศได้ประกาศว่าไม่ให้ใช้ฟอร์ม DS-156 กับการขอวีซ่าท่องเที่ยว บีทู (B2)อีกต่อไป

ฟอร์ม DS-160 แบบใหม่ เป็นฟอร์มคำขอวีซ่าชั่วคราวแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฟอร์มออนไลน์ที่ใช้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นของผู้ขอวีซ่าชั่วคราว ฟอร์ม DS-160 นี้สามารถยื่นผ่านระบบอินเตอร์เนตไปยังกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐโดยตรง เจ้าหน้าที่กงสุลจะอาศัยข้อมูลจากฟอร์ม DS-160 ที่ยื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอวีซ่า ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อตัดสินว่าผู้ยื่นขอมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าชั่วคราวหรือไม่

เห็นได้ชัดว่า ฟอร์ม DS-160 ได้ถูกนำมาใช้เพื่อรวบรัดขั้นตอนการขอวีซ่าของผู้ต้องการขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนได้ตัดตอนข้อความที่ประกาศไว้มาให้อ่านกันดังต่อไปนี้

สถานทูตของสหรัฐอเมริกาและกงสุลทั้งหมดที่ดำเนินการคำขอวีซ่าชั่วคราวให้ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ DS-160 แบบใหม่ ดังนั้นผู้ขอวีซ่าจะต้องใช้แบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์นี้กับการขอวีซ่าชั่วคราวเกือบทุกประเภท แต่ไม่ทั้งหมด โปรดดูหมวด ถาม-ตอบของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อยกเว้นและเพื่อให้ทราบว่าวีซ่าชั่วคราวประเภทใดบ้างที่ยังคงใช้แบบฟอร์ม DS-156 ในขณะนี้

มีหลายๆคนที่กังวลว่าการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบกับคำขอวีซ่าประเภทอื่นๆ ความกังวลนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่จะขอวีซ่า K1 หรือ K3 สำหรับคู่หมั้นหรือคู่สมรสต่างชาติ นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องปรึกษากับที่ปรึกษาชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญเสียก่อนว่าคุณควรจะยื่นแบบฟอร์มประเภทอะไรจึงจะเหมาะกับวีซ่าประเภทที่คุณต้องการยื่นขอ และเช่นเคย คุณควรหมายเหตุไว้ว่าทนายความอเมริกันที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกันได้อย่างถูกกฎหมาย หลายๆคนอาจจะเห็นว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทนายอเมริกัน เนื่องจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นปล่าวๆ อย่างไรก็ตาม คำขอวีซ่าสำหรับบุคคลในครอบครัวของชาวอเมริกันบางประเภทนั้น การขอความช่วยเหลือจากทนายอาจจะเป็นประโยชน์มากทีเดียว

ยังควรหมายเหตุไว้อีกว่าผู้ขอวีซ่าหลายๆคนถูกปฏิเสธวีซ่าจากเจ้าหน้าที่กงสุลอาศัยเหตุตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติของอเมริกา มาตรา 214(b) ซึ่งหมายความว่าผู้ขอวีซ่าไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศบ้านเกิด และความสัมพันธ์ที่เปราะบางกับสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกาควรจำไว้ว่าหากว่าการอพยพเป็นเป้าหมายสุดท้ายของคุณแล้วละก็ การขอวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะไม่ใช่วีซ่าประเภทที่เหมาะกับคุณ แม้ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติโดยกงสุลสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ แต่บุคคลต่างด้าวมีสิทธิที่จะถูกส่งตัวกลับเมื่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา หากว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผู้ขอวีซ่านั้นเป็นผู้ที่แฝงไปด้วยเจตนาอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร

more Comments: 04

14th April 2010

ในกระทู้นี้เราจะกล่าวถึง Notice of Action 1 หรือ NOA 1 เพื่อแสดงคำนิยามทางกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่แม่นยำให้แก่ผู้ที่กำลังจะขอวีซ่าอเมริกาจากประเทศไทย

ในกรณีเกี่ยวกับคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์ทางครอบครัว คำขอจะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน หน่วยงานนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกา (DHS)

เมื่อคู่รักเลือกที่จะยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ก็มักจะเป็นวีซ่า CR 1 , IR 1, K3 หรือ K 1 วีซ่า CR 1, IR 1 และ K 3 เป็นวีซ่าประเภทคู่สมรสอเมริกาทั้งหมด ในขณะที่วีซ่า K 1 เป็นวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS ก่อนที่จะมีการกำหนดสัมภาษณ์ ในทางกลับกันวีซ่า B1, B2, F1 และ J1 เป็นวีซ่าไม่อพยพ ( ซึ่งไม่อนุญาตให้มีเจตนาในการเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก ) และไม่จำต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน ข้อควรสังเกตคือวีซ่าไม่อพยพประเภทเหล่านี้เป็นการยากที่จะขอสำหรับคนรักของบุคคลสัญชาติอเมริกันตามมาตรา 214b แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรานี้ได้วางหลักถึงข้อสันนิษฐานที่จะต้องทำให้ปราศจากความสงสัยให้ได้ก่อนที่จะออกวีซ่าให้

เมื่อบุคคลสัญชาติอเมริกันยื่นคำขอวีซ่า K1, K3, CR1 หรือ IR1 จะต้องยื่นคำขอไปยัง USCIS เสียก่อน มีศูนย์บริการ USCIS อยู่สองแห่งโดยขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของผู้ยื่นขอชาวอเมริกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอต่อ USCIS และจะมีการออกใบรับให้เรียกว่า Notice of Action 1 (NOA1 ) ใบรับนี้จะแสดงชื่อผู้ยื่นคำขอและผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงวันที่รับเรื่องและวันที่ออกใบรับ ใบรับนี้จะแสดงหมายเลขเรื่องด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้บริการทนายความทำวีซ่าอเมริกา สำเนา Notice of Action 1 จะถูกส่งไปยังทนายความในกรณีที่ทนายความได้ยื่นแบบ G28 เข้าไปด้วยกับคำขอวีซ่า ก่อนทีจะใช้บริการกับทนายคนใด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีการยื่นแบบ G28 ด้วยเนื่องจากมันค่อนข้างมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการตามคำขอวีซ่า และบริษัทวีซ่าไม่สามารถกระทำการแทนลูกค้าต่อ USCIS ได้ดังนั้นน่าจะเป็นการดีที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นตัวแทนให้ และโชคไม่ดีที่ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาติอยู่มากมายที่ปฏิบัติงานเช่นทนายความมีใบอนุญาติของสหรัฐอเมริกา

Notice of Action 1 นั้นเป็นคนละตัวกับจดหมายจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จดหมายนี้เรียกว่า Packet 3 และจะถูกส่งในช่วงท้ายๆของกระบวนการคนเข้าเมืองแล้วเท่านั้น

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.