blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Notice of Action 2’

19th April 2010

สำหรับผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าอเมริกาที่เรียกว่า Notice of Action 2 ซึ่งถูกกล่าวถึงบ่อยในกรณีที่เกี่ยวกับคำขอวีซ่าคู่สมรสและวีซ่าคู่หมั้น กะทู้นี้จะอธิบายว่า Notice of Action 2 คืออะไร และมีความหมายอย่างไรกับคำขอวีซ่าที่อยู่ระหว่างพิจารณา

เมื่อยื่นคำขอวีซ่า เอกสารตอบรับฉบับแรกที่ได้รับจาก USCIS คือใบรับเรียกว่า Notice of Action 1 ( NOA 1 ) เพื่อเป็นการแจ้งแก่ผู้ยื่นขอวีซ่าว่า USCIS ได้รับคำขอวีซ่าแล้ว มีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องเห็นว่าต้องมีการยื่นหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่เรื่องจะได้รับการพิจารณา ในกรณีเช่นว่านี้ คำขอหลักฐาน ( รู้จักกันในชื่อ RFE ) จะถูกส่งไปยังผู้ยื่นขอวีซ่า อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ หลักฐานเพิ่มเติมก็ไม่มีความจำเป็นและหากว่าคำขอวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว Notice of Action 2 ก็จะถูกส่งไปยังผู้ยื่นขอวีซ่า ถ้าคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธ ก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ยื่นเช่นกัน

แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นซักเท่าไหร่สำหรับคำขอวีซ่าครอบครัว การปฏิเสธของ USCIS ก็สามารถเกิดขึ้นได้ การปฏิเสธมักเป็นผลมาจากการที่คำร้องนั้นไม่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันแท้จริงระหว่างผู้ยื่นและผู้รับผลประโยชน์ในขณะที่ยื่น หรือในอีกกรณีคือการที่ยิ่นขอวีซ่าผิดประเภท การสมรสตามประเพณีไทยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เข้าใจทางเลือกในการขอวีซ่าอพยพเมริกาได้อย่างผิดๆ ในประเทศไทย หากว่าการสมรสนั้นมิได้เป็นการจดทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ก็ถือว่ามิได้เป็นการสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายในสายตาของ หน่วยงานคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ทำให้สามารถขอวีซ่าอพยพเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาได้

ดังนั้น หากว่าคู่รักที่ได้สมรสกันอย่างไม่เป็นทางการยื่นขอวีซ่า IR 1, CR 1 หรือ K3 คำขอก็จะถูกปฏิเสธเพราะว่ามีคุณสมบัติไม่เพียงพอในการออกวีซ่าให้ อย่างไรก็ตามสำหรับคู่รักในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถขอวีซ่า K1 ได้

หลังจากที่ USCIS ออก Notice of Action 2 ให้ คำขอจะถูกส่งต่อไปยัง National Visa Center ในกรณีที่เกี่ยวกับวีซ่าอพยพถาวร NVC จะดึงเรื่องไว้นานพอสมควร อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณี ของวีซ่า K1 NVC จะไม่ดึงเรื่องเอาไว้นานสักเท่าไหร่ แต่จะดำเนินการตรวจสอบทางความมั่นคงและส่งต่อเรื่องไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรณีคู่หมั้นชาวไทย จะมีการส่งเรื่องไปยังสถานทูตสหรับอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร กงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ จะไม่ดำเนินการวีซ่าอพยพถาวร

more Comments: 04

4th January 2010

For a more detailed look at the CR1 visa please see our main CR1 visa page at: CR1 visa Thailand. For information about US Immigration generally please see: US Visa Thailand.

The CR-1 Visa in 2010

As the new year begins this author would like to take this opportunity to look at the current method of processing a United States CR1 visa and also look at the future of the visa process in order to provide some insight to those thinking about submitting a visa application or petition in the future.

Currently, the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) estimates that it takes approximately 5 months months to come to a final decision regarding the disposition of an Immigrant CR-1 visa petition. This estimate measures the amount of time it generally takes from application submission until final decision. In the case of an approval, this estimate measures the amount of time it usually takes from the receipt date noted on Notice of Action 1 until the approval noted on Notice of Action 2. The prospective immigrant or the US petitioner should figure in more time for documentation compilation and delays due to the time the application will spend in transit.

Assuming petition approval, after the petition is adjudicated by USCIS it is sent to the National Visa Center (NVC). Unlike the K1 and K3 visa applications, the CR1 visa application will stay at the National Visa Center for an extended period of time due to the fact that NVC compiles a great deal of pertinent documentation which it then forwards on to the US Embassy. Many couples find this to be the most exasperating part of the US visa process because the National Visa Center can be a place where the application gets delayed.

After the National Visa Center forwards the case file to the United States Embassy, they will inform the applicant that it is time to prepare for the visa interview. The visa interview can inspire feelings of anxiety in the mind of the visa applicant as many are afraid that this phase of the process will be difficult. Many are under the mistaken impression that Consular Officers and Consulate Staff will try to undermine an applicant. In reality, the staff of the US Consulate is simply making an effort to conduct due diligence in an effort to ascertain whether or not the applicant has a genuine and bona fide intention to marry their American counterpart. Usually, the visa interview is a routine inquiry regarding the couple’s history.

Should the Consular Officer wish to review more documentation, they may issue a 221g refusal. This is simply a refusal to issue the visa without further documentation.

Should the visa application be approved, the applicant will be issued their visa shortly after the interview. The visa holder will then need to enter the Unted States within 6 months. Upon entry, the visa holder will be stamped into the US as a Lawful Permanent Resident. For those holding a CR-1 visa, their status will be Conditional Lawful Permanent resident util such time as an application for a lift of conditions is submitted and approved. After a lift of conditions is approved, the alien will be an unconditional lawful permanent resident in the USA.

more Comments: 04

12th October 2009

For those researching the United States visa process a document called Notice of Action 2 is mentioned many times in relation to spouse and fiance visa applications. This post is a brief description of what Notice of Action 2 is and what it means for a pending application.

When a United States visa application is submitted the first piece of correspondence that arrives from the United States Citizenship and Immigration Service  (USCIS) Center is a receipt called Notice of Action 1 (NOA 1). This puts the petitioning party on notice that the application has been received by the USCIS Service Center. There are certain situations where the adjudicating officer decides that more information or evidence needs to be provided before the application can be properly adjudicated. In cases such as this, a Request for Evidence (also known as an RFE) will be issued and sent to the petitioner. However, in most cases, further evidence is not necessary and if the application is approved then Notice of Action 2 is sent to the petitioner. If the application is denied, then a notice will be sent to the petitioner as well.

Although not extremely common in cases involving visas for the family members of United States Citizens, USCIS denials can occur. Denials are usually the result of a petition that did not go far enough in showing that a bona fide relationship between Petitioner and Beneficiary existed at the time of the filing. Another common reason for denial is that the petitioner applied for the wrong type of visa. A common misconception in Thailand involves customary marriages and their effect upon a couple’s United States Immigration options. In Thailand, if a Thai marriage is not registered at the Civil Registrar’s office (Amphur), then the marriage is not legally binding and not recognized by the United States Citizenship and Immigration Service as a basis for receiving US Immigration benefits. Therefore, if a couple who has only been married unofficially submits a petition for an IR1 visa, CR1 visa, or K3 visa then they will be denied because they do not meet the statutory requirements for visa issuance. However, the couple in this situation may be eligible for a K1 visa.

After USCIS issues Notice of Action 2, the petition will be sent to the National Visa Center. In cases involving Immigrant visas, the NVC holds the petition for a fairly long period of time. However, in cases where a K1 visa is being sought, the NVC does not hold the application for a long time. They will usually conduct a Security clearance and forward the file to the US Embassy, in cases involving Thai fiancees they will forward the application to the US Embassy in Bangkok. The United States Consulate General in Chiang Mai does not generally handle US Immigrant visa cases.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.