blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘B1 Visa Thailand’

14th April 2010

ในกระทู้นี้เราจะกล่าวถึง Notice of Action 1 หรือ NOA 1 เพื่อแสดงคำนิยามทางกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่แม่นยำให้แก่ผู้ที่กำลังจะขอวีซ่าอเมริกาจากประเทศไทย

ในกรณีเกี่ยวกับคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองด้วยจุดประสงค์ทางครอบครัว คำขอจะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน หน่วยงานนี้เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงความมั่นคงสหรัฐอเมริกา (DHS)

เมื่อคู่รักเลือกที่จะยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ก็มักจะเป็นวีซ่า CR 1 , IR 1, K3 หรือ K 1 วีซ่า CR 1, IR 1 และ K 3 เป็นวีซ่าประเภทคู่สมรสอเมริกาทั้งหมด ในขณะที่วีซ่า K 1 เป็นวีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS ก่อนที่จะมีการกำหนดสัมภาษณ์ ในทางกลับกันวีซ่า B1, B2, F1 และ J1 เป็นวีซ่าไม่อพยพ ( ซึ่งไม่อนุญาตให้มีเจตนาในการเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีก ) และไม่จำต้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS เสียก่อน ข้อควรสังเกตคือวีซ่าไม่อพยพประเภทเหล่านี้เป็นการยากที่จะขอสำหรับคนรักของบุคคลสัญชาติอเมริกันตามมาตรา 214b แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรานี้ได้วางหลักถึงข้อสันนิษฐานที่จะต้องทำให้ปราศจากความสงสัยให้ได้ก่อนที่จะออกวีซ่าให้

เมื่อบุคคลสัญชาติอเมริกันยื่นคำขอวีซ่า K1, K3, CR1 หรือ IR1 จะต้องยื่นคำขอไปยัง USCIS เสียก่อน มีศูนย์บริการ USCIS อยู่สองแห่งโดยขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของผู้ยื่นขอชาวอเมริกัน ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอต่อ USCIS และจะมีการออกใบรับให้เรียกว่า Notice of Action 1 (NOA1 ) ใบรับนี้จะแสดงชื่อผู้ยื่นคำขอและผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงวันที่รับเรื่องและวันที่ออกใบรับ ใบรับนี้จะแสดงหมายเลขเรื่องด้วย

สำหรับผู้ที่ใช้บริการทนายความทำวีซ่าอเมริกา สำเนา Notice of Action 1 จะถูกส่งไปยังทนายความในกรณีที่ทนายความได้ยื่นแบบ G28 เข้าไปด้วยกับคำขอวีซ่า ก่อนทีจะใช้บริการกับทนายคนใด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะมีการยื่นแบบ G28 ด้วยเนื่องจากมันค่อนข้างมีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินการตามคำขอวีซ่า และบริษัทวีซ่าไม่สามารถกระทำการแทนลูกค้าต่อ USCIS ได้ดังนั้นน่าจะเป็นการดีที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่คุณต้องการให้เป็นตัวแทนให้ และโชคไม่ดีที่ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาติอยู่มากมายที่ปฏิบัติงานเช่นทนายความมีใบอนุญาติของสหรัฐอเมริกา

Notice of Action 1 นั้นเป็นคนละตัวกับจดหมายจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย จดหมายนี้เรียกว่า Packet 3 และจะถูกส่งในช่วงท้ายๆของกระบวนการคนเข้าเมืองแล้วเท่านั้น

more Comments: 04

9th February 2010

The method of making an appointment at the US Embassy in Bangkok depends upon the reason for the appointment. For example, the appointment process for obtaining a Consular Report of Birth Abroad is different than the process for obtaining an appointment for a non-immigrant visa interview.

Many expatriates in Thailand seek such services as: Consular Reports of Birth Abroad (a document akin to a birth certificate) , notarization, visa page replacement, and new passport issuance. Virtually all of the issues surrounding these services can be dealt with at the American Citizen Services Section of the United States Embassy in Bangkok.  For those interested in making an appointment with the American Citizen Services Section of the US Embassy in Bangkok, it may be wise to click on this link.

For those who need a non-immigrant visa to the United States a visa interview appointment will likely be required. For those unfamiliar with the US visa process, a non-immigrant visa is granted to an individual who does not have the intention of remaining in the USA. Popular non-immigrant visa categories are the J1 visa, the F1 visa, the B1 visa, and the B2 visa (also known as a Tourist visa). The aforementioned visa categories are not the only non-immigrant visas, but they are currently the most popular among those interviewing at the US Embassy in Bangkok. For those interested in more information about non-immigrant visas please click here.

Another common reason for needing an appointment at the US Embassy in Bangkok is the need to finish the American Immigration process. For those who wish to immigrate to the United States, in order for a US visa to be issued, the applicant must undergo a visa interview. In Thailand, the popular immigrant visas are category CR-1 and IR-1 for Thai spouses. Although not immigrant visas in the strict sense of the word, the K1 visa and the K3 visa are treated as immigrant visas because they are dual intent travel documents. A dual intent visa (travel document) is designed for a foreign national to enter the United States in non-immigrant status with the option of adjusting status to that of an Immigrant at a later date. For many, the Immigrant visa process is time consuming and the final phase of the process can cause anxiety in many applicants. However, for the applicant who tells the truth and is forthright in their application, there is usually no reason to be anxious as the visa interview is nothing more than an exercise of due diligence on the part of the Consular officers. For more on immigrant visas please click here.

more Comments: 04

7th January 2010

For those interested in finding out detailed information regarding United States business visas from Thailand please see our main page at: B1 visa Thailand. For further general information about American Immigration from the Kingdom of Thailand please see: US Visa Thailand.

The B-1 Visa in 2010

In this writer’s opinion, the US Business Visa Process will probably remain relatively unchanged in 2010. That being said, it does provide an opportunity to re-explore this American travel document.

The B-1 Business visa is a non-immigrant visa intended for those who wish to travel to the United States for short term business purposes. It is not a dual intent visa meaning that one who applies for a B-1 visa must have bona fide non-immigrant intent. Those who have an undisclosed intention to immigrate to the United States of America at the time of application should disclose this fact in the application form and/or the visa interview. Failure to disclose immigrant intent could be construed as fraud and/or misrepresentation of a material fact. A finding of fraud and misrepresentation of material fact could lead to the applicant being found inadmissible to enter the United States. This inadmissibility would likely then only be remedied by an approved I-601 waiver application. Due to the drastic consequences that can befall a non-immigrant visa applicant, it is always wise to be completely candid on a visa application and explain all of one’s reasons for traveling to the United States of America.

The B1 visa is often issued in tandem with a US tourist visa, also known as a B2 visa. This visa category is utilized by those traveling to the United States for recreational purposes. Consular Officers will often issue combined B1/B2 visas because the applicant is planning a trip which combines elements of both business and pleasure. For example, a Thai doctor may travel to the United States to attend a medical seminar and visit family and friends after the seminar ends. In this case, a B1/B2 visa would be optimal because it encompasses all of the activities that the applicant will be undertaking in the United States.

As with many types of non-immigrant single intent visas, the applicant must overcome the statutory presumption of immigrant intent under section 214b of the United States Immigration and Nationality Act. The applicant must essentially show that they have such strong ties to Thailand (or any other country outside of the USA) that they will not remain in America past the expiration of their visa.

more Comments: 04

19th December 2009

The United States Department of State wishes to amend the current rule regarding the fees to be charged to applicants for non-immigrant visas overseas. The American Immigration Lawyers Association (AILA) has recently released information regarding the proposed rule change. Below is a direct quote from this announcement:

“This rule amends the Schedule of Fees for Consular Services (Schedule) for nonimmigrant visa application and border crossing card processing fees. The rule raises from $131 to $140 the fee charged for the processing of an application for most non-petition-based nonimmigrant visas…The Department of State is adjusting the fees to ensure that sufficient resources are available to meet the costs of providing consular services in light of an independent cost of service study’s findings that the U.S. Government is not fully covering its costs for the processing of these visas under the current cost structure.”

Although it is fairly self evident that this proposed rule change will affect non-immigrant visa categories such as the J1 visa, the F1 visa, the B1 visa, and the B2 visa (commonly referred to as the US Tourist Visa) there is some question as to whether or not this rule change will have an impact upon those seeking a K1 visa or a K3 visa. As can be read in the above quotation, the rule should only impact “non-petition based non-immigrant visas…” As K1 visa applications and K3 visa applications are both based upon an underlying visa petition made to USCIS this proposed rule begs the question: how will it impact K visa applicants?

The K1 visa and the K3 visa are non-immigrant dual intent visas. They are non-immigrant in that they do not allow the visa holder to remain in the United States indefinitely upon entry, but they allow for the bearer to apply for adjustment of status at a later date (provided certain prerequisites are met; in the case of the K1, marriage to the original petitioner).

This author believes that is is likely that the final rule will include a provisions raising the fees for the K visas as well as the other non-immigrant visa categories. Immigrant visa fees are in a separate category and for those filing a petition in the USA, these fess are paid directly to the National Visa Center (NVC). Many people are under the mistaken impression that in family visa cases the fees paid initially to USCIS are all-inclusive. This is not the case as the US Embassies and US Consulates are under the jurisdiction of DOS while USCIS is under the jurisdiction of the Department of Homeland Security (DHS) therefore, processing fees must be made to each agency at different stages.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.