blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘I-212’

10th June 2011

สิ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ คือ หน่วยบริการพลเมืองสหรัฐอเมริกาและการเข้าเมือง (USCIS) ได้ออกบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการการขอสิทธิอุทธรณ์ ตาม ไอ-601 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถอ้างได้โดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของUSCIS ตามเว็บ USCIS.gov

วัตถุประสงค์

บันทึกนโยบายนี้ (PM)นำเสนอหลักการเกี่ยวกับกระบวนการในการขอใช้สิทธิอุทธรณ์ตามฟอร์ม ไอ-601ของหน่วยบริการพลเมืองและการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS)โดยการยื่นนอกสหรัฐอเมริกา หลักการเหล่านี้มีอยู่ในAFM บทที่ 41.7และในบททบทวนของคู่มือหน่วยปฏิบัติการ ตามเขตอำนาจศาลของแบบฟอร์ม ไอ-601

ขอบเขต

นอกจากข้อยกเว้นที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น บันทึกนี้นำมาใช้และบอกเป็นนัยว่า เจ้าหน้าที่ของ USCIS มีอำนาจวินิจฉัยแต่ละบุคคลนอกสหรัฐอเมริกา
การควบคุม

8 CFR 212.7 ควบคุมการวินิจฉัย USCIS ของฟอร์ม ไอ-601
เบื้องหลังของนโยบาย USCIS ยอมรับการร้องขอที่จะมีการขออุทธรณ์กระบวนการของคำร้อง หรือคำร้องขอที่ผู้สมัครและผู้ยื่นคำขอแสดงถึงเหตุผลในการที่จะอุทธรณ์กระบวนการดังกล่าว เกี่ยวเนื่องกับนโยบายที่ผู้สมัครอาจเรียกร้องว่า ฟอร์ม ไอ-601 อาจจะได้รับการพิจารณา คำร้องขอเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยมากแล้วแบบฟอร์ม ไอ-601 ของผู้สมัครนอกสหรัฐอเมริกามีส่วนที่จะช่วยเร่งกระบวนการโดยอาศัยความยากลำบากในการที่จะหาคุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัว โดยส่วนมากฟอร์ม ไอ-601ทั้งหมดที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามผู้สมัครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน และมีเหตุผลของเวลาในการที่อยู่ในขั้นตอนของฟอร์มไอ-601 บันทึกนี้ได้แนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับคำร้องขอของฟอร์มไอ-601โดยผู้ยื่นคำขอที่อยู่ต่างแดน นโยบายที่ดำเนินการในการจัดการกับทรัพยากรและสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติคำขอในการเร่งกระบวนการการอุทธรณ์ฟอร์มไอ-601 ความปรารถนาอย่างแรงกล้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีที่จะมีการร้องขอให้วินิจฉัยฟอร์มไอ-601 ความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐอเมริกาอาจจะมความเป็นไปได้แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษเพียงอย่างเดียว ประเภทของพฤติการณ์พิเศษโดยทั่วไปแล้วช่วยเร่งให้กระบวนการต่างๆรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับมากกว่าการที่ผู้สมัครในสหรัฐอเมริกาจะรอให้สถานการณ์อยู่ภายใต้กรอบเวลาปกติ

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นต้องตระหนักถึงการอุทธรณ์ ไอ-601ที่ให้การเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปในสหรัฐอเมริกา หรือยังไม่สามารถที่จะได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกา (เช่นวีซ่า เค-วัน(วีซ่าคู่หมั้น) วีซ่าซีอาร์-1 หรือวีซ่า ไออาร์-1) ในระหว่างกระบวนการทางกงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ

การของสิทธิอุทธรณ์นั้นเป็นที่น่าสับสนกับการอุทธรณ์ ไอ-212 (ยังกล่าวถึงการยื่นคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตล่วงหน้าในการกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิอุทธรณ์ ไอ-601 และสิทธิอุทธรณ์ ไอ-212 เป็นคำขอสองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีส่วนที่เหมือนกันทั้งหมด

To view this information in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

17th March 2011

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม หน่วยบริการการป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (USCBP) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบในส่วนของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติที่ทำให้การเข้าเมืองเร็วขึ้นในหลายๆส่วนของการเข้าเมืองและทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อ้างโดยตรงจากโฮมเพจของเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

GlobalEntryเป็นโปรแกรมสำหรับป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) ซึ่งอนุญาตให้มีการเร่งการตรวจสอบสำหรับก่อนการอนุมัติ นักเดินทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตั้งใจเพื่อจะเดินทางเป็นนักเดินทางต่างชาติอยู่บ่อยๆ แต่คุณสมบัติของการเข้าโปรแกรมนั้นไม่มีตัวเลขขั้นต่ำของความจำเป็นที่จะเดินทาง ผู้เข้าร่วมอาจจะเข้าในสหรัฐอเมริกาโดยการใช้บริการอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในสนามบิน

ตามที่อ้างไว้แล้ว อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่อยู่ในโปรแกรมเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่าที่จะใช้ระบบมาตรฐานของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาโดยวิธีการเข้าเมืองแบบดั้งเดิม เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขออ้างโดยตรงจาก หน้า “เกี่ยวกับ” ในเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

ในสนามบิน โปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมทำการผ่านระบบ Global Entry นำเสนอเครื่องที่สามารถอ่านพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา หรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร โดยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะพิสูจน์ลายนิ้วมือ และประกาศพิธีการทางศุลกากร แผงอัตโนมัตินี้ออกใบเสร็จรับเงินการเดินทางและนำผู้เดินทางไปสู่การนำส่งสัมภาระและทางออก

ผู้เดินทางต้องได้รับการอนุมัติก่อนสำหรับโปรแกรมการเดินทางเข้าทั่วโลก ผู้สมัครทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและการสัมภาษณ์ก่อนการลงทะเบียน

ในขณะที่จุดประสงค์ของการเดินทางเข้าทั่วโลกนั้นช่วยเร่งให้ผู้เดินทางในระหว่างกระบวนการ สมาชิกอาจจะได้รับการเลือกที่จะตรวจสอบเพิ่มเมื่อมีการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมจะส่งผลที่เหมาะสม และการยกเลิกสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของผู้เดินทาง

บริการความมั่นคงชายแดนและศุลกากรมีคำสั่งที่คอยตรวจสอบการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ในขณะเดียวกัน USCBP ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่หลากหลาย ในปัจจุบันนี้ตำแหน่งของเอเปคของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2010

บทความนี้คงไม่เป็นที่สับสนในโปรแกรมการเข้าเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอำนาจในการเดินทาง (ESTA) หรือ การขอยกเว้นสิทธิวีซ่า (VWP, ซึ่งโดยตัวเองอาจจะสับสนกับการขอยกเว้นสิทธิ I-601 หรือ I-212) ด้วยความแตกต่างนี้และอาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESTAและVWP

To view this posting in the English language please see: United States Customs and Border Protection Service

more Comments: 04

22nd February 2011

สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เขียนโดยผ่านทางหลักฐานเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคำขอที่มีการยื่นอุทธรณ์ I-601 ยื่นโดยพลเมืองอเมริกันทั้งในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เป็นที่ปรากฏได้อย่างชัดเจนว่า คดีส่วนมากนั้นไม่ได้จัดการโดยทนายความ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า คดีที่ไม่ได้จัดการโดยทนายความจะต้องได้รับการเรียกหลักฐานเพิ่มเติม(RFE)ซึ่งต้องทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ยื่นคำขอเช่นนี้และมีอัตราการปฏิเสธในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ที่อ่านบทความนี้อาจจะได้รับข้อเท็จจริงว่า ผู้เขียนฝึกปฏิบัติทางกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรที่ผิดที่จะเข้าข้างกับพลเมืองอเมริกันอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งยื่นคำขอต่อรัฐบาลโดยไม่ได้จัดการโดยทนายความเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้เขียนบทความนี้ไม่ขัดข้องถ้ามีผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางการเข้าเมืองโดยที่ไม่รับการปรึกษาจากทนายความ แต่สิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยง ข้อแรกก็คือ ความช่วยเหลือของทนายอเมริกันในกระบวนการคนเข้าเมืองสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงมุมมองในการขับเคลื่อนกฎหมายคนเข้าเมืองเช่นเดียวกับกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับตามกฎหมาย

กฎหมายคนเข้าเมืองสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องทางการแพทย์เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปในทางบริบททางกฎหมายในบางครั้งก้อเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีโรคทางผิวหนังแล้วอาการอาจจะบรรเทาเองโดยไม่ต้องไปหาหมอทางผิวหนัง ในขณะเดียวกัน บางประเด็นที่เกิดขึ้นในกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นบางสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือจากประสบการณ์ต่างๆด้านกฎหมายคนเข้าเมือง เรื่องราวที่อ้างถึงนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งเช่นเดียวกับกับผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังที่มีความรู้เป็นพิเศษทางด้านมะเร็งผิวหนังและโรคทางผิวหนังอื่นๆซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทั่วๆไปที่บางคนรู้จัก  สมมติต่อไปว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นมะเร็งผิวหนังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้ ใช้สมมติฐานนี้ในการเปรียบเทียบกับบริบทของคนเข้าเมือง ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 มีความคล้ายคลึงกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังที่กล่าวไว้ด้านบนซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาความผิดพลาดโดยการจ้างทนายความเพื่อสร้างโอกาสที่ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 จะไม่ถูกปฏิเสธ (หรือผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-212)

หลักฐานในการพิสูจน์การขออุทธรณ์ I-601 นั้นเป็นความยากลำบากอย่างที่สุด และมาตรฐานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการแก้ปัญหา หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมือง (USCIS)อ้างไว้ว่า ความยากลำบากอย่างที่สุด ไม่ได้หมายความว่า เป็นเพียงการแยกกันอยู่ของคู่ที่อยู่ด้วยกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบางอย่างที่สำคัญมากกว่า ทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามในการที่จะตรวจสอบคำขอ I-601 ดังนั้นการยื่นคำขอก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการที่จะถูกปฏิเสธ สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ไม่มีทนายคนไหน หรือ ใครก็ตามที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลลัพธ์ของการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร ผู้ที่อ่านบทความนี้ไม่ควรจะเข้าใจผิดพลาดถึงเนื้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารโดยบอกเป็นนัยๆว่า การว่าจ้างทนายความจะส่งผลให้ขั้นตอนง่ายขึ้นโดยไม่ใช่ทั้งเรื่อง ควรที่จะทำให้คำขอที่อุทธรณ์ได้รับการปฏิเสธ จากนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่า จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์การเข้าเมือง (BIA) ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เรื่องนี้จะอยู่ในเขตอำนาจบนพื้นฐานของการทำลายอิสระของการตัดสินใจ ดังนั้น การยื่นคำขอ I-601 ที่ดีตั้งแต่ตอนแรกเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะมีพื้นฐานที่ดีทางกฎหมายในการที่จะอุทธรณ์

ผู้ที่กำลังมองหาการเป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองอเมริกันควรที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงผู้ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะผู้ที่เป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเก็บค่าบริการในการเป็นตัวแทนของลูกความก่อนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ USCIS หรือ การปฏิบัติภารกิจอเมริกาในต่างประเทศ

To view this posting in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

29th January 2011

The administration of this web log routinely posts the holiday closing schedules of various US Missions in the Asia-Pacific region as a courtesy to travelers abroad who may need services from a US Embassy or US Consulate while overseas. The following was quoted directly from the official website of the United States Embassy in Tokyo, Japan:

The Embassy will be closed to the public in observance of the following United States and Japanese holidays:

New Year’s Day Jan. 1, 2011 Saturday (Observed on Fri., Dec. 31)
Martin Luther King, Jr.’s Birthday Jan. 17 Monday
National Foundation Day Feb. 11 Friday
Washington’s Birthday Feb. 21 Monday
Vernal Equinox Day March 21 Monday
Golden Week Holidays April 29, May 3-5 Friday, Tuesday – Thursday
Memorial Day May 30 Monday
Independence Day July 4 Monday
Marine Day July 18 Monday
Labor Day Sept. 5 Monday
Autumn Equinox Day Sept. 23 Friday
Columbus Day/Sports Day Oct. 10 Monday
Veterans Day Nov. 11 Friday
Labor Thanksgiving Day Nov. 23 Wednesday
Thanksgiving Day Nov.24 Thursday
Emperor’s Birthday Dec.23 Friday
Christmas Day Dec. 25 Sunday (Observed on Mon., Dec. 26)

Note:

The Embassy will remain open for the following three Japanese holidays in 2011:

Adult’s Day Jan. 10 Monday
Respect for the Aged Day Sept. 19 Monday
Culture Day Nov. Thursday

Those wishing to view the official homepage of the US Embassy in Japan please click HERE.

Those seeking services which can only be provided by a US Mission abroad such as issuance of a Consular Report of Birth Abroad, US Passport, or additional visa pages for a US Passport are well advised to contact an American Citizen Services Section of the nearest US Mission with appropriate Consular jurisdiction. In some cases, it may be possible to set an appointment with the Post in advance over the internet. Setting an appointment in advance can greatly streamline the processing of requests as Consular Officers are often better able to anticipate one’s needs.

Those seeking non-immigrant visa benefits such as a US tourist visa (B-2), US student visa (F-1), US exchange visitor visa (J-1), or US business visa (B-1) are likely to see their visa application processed at a US Embassy or US Consulate abroad. It should be noted that non-immigrant visa applicants are scrutinized subject to section 214(b) of the United States Immigration and Nationality Act.

Those American Citizens seeking American family visa benefits for a Japanese spouse such as a CR-1 visa or IR-1 visa are generally required to process and receive approval of a United States immigration petition prior to processing a US visa application at a US Embassy or US Consulate abroad. It should be noted that for processing purposes, the K-1 visa, although a US fiance visa, is treated in much the same way as the immigrant visa categories.

Those seeking US business visa benefits such as E-2 visa benefits for certain qualified traders, L-1 visa benefits for intra-company transferees of multi-national corporations, or EB-5 visa benefits for immigrant investors are likely to be required to process, and receive approval of, an immigration petition prior to application for visa benefits at a US Embassy or US Consulate abroad.

Those denied a US visa may be able to still ultimately obtain visa benefits through use of an I-601 waiver of a finding of inadmissibility or through use of an I-212 waiver (depending on the reason for denial). However, all cases must be analyzed based upon the unique set of facts in the case in order to make a determination as to the eligibility of an applicant for any immigration waiver.

Japan currently participates in the visa waiver program. That said, those wishing to travel to the US on their Japanese passport utilizing the visa waiver program must register online via the electronic system for travel authorization (ESTA) system prior to traveling to the USA.

For related information please see: US Visa Japan.

more Comments: 04

8th December 2010

For those who frequently read this web log will undoubtedly note that a frequent topic discussed within these pages is Comprehensive Immigration Reform. In a recent document promulgated by the Congressional Research Service and distributed by the American Immigration Lawyers Association (AILA), the matter of legal inadmissibility was discussed in the context of Comprehensive Immigration Reform. The following is a direct quotation from the document published by the Congressional Research Service (CRS) and distributed by AILA:

Legislation aimed at comprehensive immigration reform may take a fresh look at the grounds for excluding foreign nationals that were enacted in the 1990s. All foreign nationals seeking visas must undergo admissibility reviews performed by U.S. Department of State (DOS) consular officers abroad. These reviews are intended to ensure that they are not ineligible for visas or admission under the grounds for inadmissibility spelled out in the INA. These criteria are: health related grounds; criminal history; security and terrorist concerns; public charge (e.g., indigence); seeking to work without proper labor certification; illegal entrants and immigration law violations; ineligible for citizenship; and, aliens previously removed. Over the past year, Congress incrementally revised the grounds for inadmissibility. Two laws enacted in the 110th Congress altered longstanding policies on exclusion of aliens due to membership in organizations deemed terrorist.

Terrorism has been a key concern for American government officials across the entire spectrum of agencies associated with Immigration and travel to the United States. Public health and safety are also significant issues for American Immigration and Consular Officers. To quote the aforementioned publication further:

The 110th Congress also revisited the health-related grounds of inadmissibility for those who were diagnosed with HIV/AIDS. More recently, the “H1N1 swine flu” outbreak focused the spotlight on inadmissibility screenings at the border. Questions about the public charge ground of inadmissibility arose in the context of Medicaid and the state Children’s Health Insurance Program (CHIP) in the 111th Congress.

Influenza has been concerning to many health officials in recent years. However, for many the removal of HIV/AIDS from the list of diseases which can result in a finding of inadmissibility was a relief as many individuals who were previously inadmissible to the USA may have immediately become admissible after HIV/AIDS was no longer a legal grounds for finding someone inadmissible to the USA. This issue was especially acute in the LGBT community as HIV and AIDS issues seem to have a disproportionate impact upon individuals and couples within that community. The report went on to note that issues pertaining to legal inadmissibility are likely to be discussed in the context of proposed Comprehensive Immigration Reform legislation:

While advocacy of sweeping changes to the grounds for inadmissibility has not emerged, proponents of comprehensive immigration reform might seek to ease a few of these provisions as part of the legislative proposals. The provision that makes an alien who is unlawfully present in the United States for longer than 180 days inadmissible, for example, might be waived as part of a legislative package that includes legalization provisions. Tightening up the grounds for inadmissibility, conversely, might be part of the legislative agenda among those who support more restrictive immigration reform policies.

Many people are found inadmissible to the United States every year. Among those found inadmissible are those who are unable to seek a remedy in the form of either an I-601 waiver or an I-212 waiver application for advance permission to reenter the USA. Individuals who have been found inadmissible and cannot seek a waiver are colloquially referred to as being unwaivably excluded from the United States. Bearing this in mind, many findings of legal inadmissibility can be remedied through use of a waiver. That said, the waiver process and the standard of proof for obtaining a waiver can be difficult to overcome. For this reason, many bi-national couples opt to utilize the services of an American immigration attorney to assist in matters related to United States Immigration. It is always prudent to ask for the credentials of anyone claiming expertise in United States Immigration law as only a licensed American attorney is permitted to provide advice, counsel, and representation in pending matters before the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS), the Department of Homeland Security (DHS), and the American State Department.

For related information please see: US Visa Denial.

more Comments: 04

14th August 2010

This author recently came across the following information regarding petitions submitted to the Inter-American Commission on Human Rights. The following is a direct quotation from a press release from the Organization of American States distributed by the American Immigration Lawyers Association (AILA):

On December 27, 2002 and July 17, 2003, the Inter-American Commission on Human Rights (the “Inter-American Commission” or the “IACHR”) received petitions from the Center for Justice and International Law (CEJIL), the law firm of Gibbs Houston Pauw, and the Center for Human Rights and Justice (“the petitioners”) against the Government of the United States (“the State” or “United States”) on behalf of Wayne Smith and his children and Hugo Armendariz and his children, respectively, (hereinafter collectively the “alleged victims”) in relation to Mr. Smith and Mr. Armendariz’s deportation from the United States. According to the petitions, the State violated the alleged victims’ rights protected under Articles I (right to life, liberty and personal security), V (right  to private and family life), VI (right to family), VII (right to protection for mothers and children), IX (right to inviolability of the home), XVIII (right to fair trial) and XXVI (right to due process of law) of the American Declaration on the Rights and Duties of Man (the “American Declaration”).

Deportation, also referred to as removal, is the process whereby foreign national(s) residing or remaining temporarily in the United States, either lawfully or unlawfully, are sent back to their home country (or another country outside of the United states) usually following proceedings in which a tribunal adjudicates the legality of a foreign national’s presence in the United States. To quote the aforementioned press release further:

Regarding the merits of the case, the petitioners allege that Messrs. Smith and Armendariz, both of whom were legal permanent residents in the United States, were subjected to deportation without permitting them to present a meaningful defense in administrative and judicial courts, including the following alleged internationally-required consideration of humanitarian equities to deportation: the alleged victims’ length of legal residency in the United States; the alleged victims’ family ties in the United States; the potential hardship on the family members left behind in the United States; the alleged victims’ links with their countries of origin; the extent of the alleged victims’ rehabilitation and social contribution to the United States; any medical or psychological considerations; and the gravity of the alleged victims’ offense and the age when it was committed.

Lawful Permanent Residence (LPR) is a legal status in the United States also referred to as “Green Card” status. Those American Citizens married to a foreign national often seek a CR1 Visa or an IR1 Visa in order to obtain the benefits of lawful permanent residence for their foreign loved one(s). Under certain circumstances an alien present in the United States in lawful permanent resident status can be stripped of said status if they have committed certain “aggravated” criminal offenses or other acts which are deemed to be grounds for removal from the USA, or grounds of inadmissibility to the United States (if the LPR has been abroad and is seeking readmission to the USA or if State law allows activity which Federal law deems to be a legal grounds of inadmissibility) . To further quote the aforementioned press release:

In its response on the merits, the State asserts that under international law each sovereign nation has the right to establish reasonable, objective immigration laws that govern the circumstances under which non-citizens may reside in its country. From this principle, the State argues that the statutory scheme established by the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996 (hereinafter “IIRIRA”) and the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (hereinafter “AEDPA”) is a reasonable exercise of sovereign authority to protect U.S. citizens and other non-citizens alike who reside in the United States. Under IIRIRA and AEDPA, a legal permanent resident who has been convicted of an “aggravated felony,” is deportable without the opportunity of receiving a waiver of deportation from an immigration or federal judge. In addition, the State asserts that the petitioners interpret the relevant articles under the American Declaration too expansively and that they fail to recognize the proviso in Article XXVIII of the American Declaration, which permits Member States under certain circumstances to curtail a person’s individual rights in order to preserve the rights and security of others. The State asserts that the mandatory deportation of a non-citizen convicted of an “aggravated felony” is such a circumstance.

The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA) is a significant piece of Immigration legislation in that it changed some of the procedures relevant to removal. Specifically, expedited removal, a comparatively quick removal proceeding often conducted by Officers of the Customs and Border Protection Service (USCBP), was essentially created by the  provisions of the IIRAIRA. In recent years, some believe that deportation of “aggravated felons” in LPR status has increased, but that some of those removed from the USA have had certain due process rights violated in the course of their removal. The case in question seems to rely upon arguments based upon this supposition. To quote the aforementioned press release further:

After having reviewed the positions of the parties and their accompanying evidence, the IACHR concludes that the United States is responsible for violations of Wayne Smith and Hugo Armendariz’s rights protected under Articles V, VI, VII, XVIII, and XXVI of the American Declaration. The Inter-American Commission further concludes that it is well-recognized under international law that a Member State must provide non-citizen residents an opportunity to present a defense against deportation based on humanitarian and other considerations, such as the rights protected under Articles V, VI, and VII of the American Declaration. Each Member State’s administrative or judicial bodies, charged with reviewing deportation orders, must be permitted to give meaningful
consideration to a non-citizen resident’s defense, balance it against the State’s sovereign right to enforce reasonable, objective immigration policy, and provided effective relief from deportation if merited. The United States did not follow these international norms in the present case. The IACHR presents its recommendations to the State regarding these violations of the American Declaration.

One can speculate as to the ultimate result of the above decision by the IACHR as the above finding could have implications  in future removal proceedings as agents of the United States government as well as Immigration adjudicators may be required to provide future prospective deportees with an opportunity to form a defense strategy based upon humanitarian considerations. The exact nature of future defenses based upon humanitarian grounds remains to be seen, but this finding may place more rights in the hands of those foreign nationals in American removal proceedings.

For related information please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

14th January 2010

Virtually all American news media outlets are reporting on the devastation and destruction brought on by the Earthquake in Haiti. We at Integrity Legal would like to take this opportunity to extend our heartfelt sympathies to all of those who have been adversely impacted by this tragedy. For those of Haitian descent or nationality currently living in the United States, the Earthquake has also had an impact upon Department of Homeland Security (DHS) policy. In a recent press release, the Deputy United States Press Secretary Matt Chandler made the following statement:

“Department of Homeland Security Secretary Janet Napolitano and U.S. Immigration and Customs Enforcement Assistant Secretary John Morton today halted all removals to Haiti for the time being in response to the devastation caused by yesterday’s earthquake. ICE continues to closely monitor the situation.”

We at Integrity Legal would like to let the United States Department of Homeland Security as well as Secretary Napolitano know that we appreciate their compassion in this matter as the situation places that agency in a difficult position.

When an alien in the United States is removed, they are generally sent back to their country of origin. In the case of Haitians they are sent back to Haiti, but sending a deportee back to Haiti under the current circumstance would, at the very least, be considered by most to be a rather callous initiative. By suspending removals, DHS has shown that they can respond to a difficult situation in a decisive and compassionate manner.

Removal from the United States can occur as a result of deportation proceedings in United States Immigration Court or expedited removal can occur at a United States port of entry after the finding by a Customs and Border Protection Officer that the prospective entrant should be removed from the United States.

Depending upon the method of removal, the alien will be inadmissible to the United States for a statutorily prescribed period of time. However, there may be a remedy to the issue of inadmissibility either through use of an I-601 waiver or an I-212 application for advance permission to reenter the United States.  Those who have previously been removed from the US may face even stiffer penalties for trying to reenter after removal if they do not seek a waiver or advance permission to reenter.

For those who have been previously removed from the United States and wish to seek reentry, it would probably be wise to contact a licensed US Immigration lawyer in order to obtain advice about how best to proceed in attempting to obtain US Immigration benefits.

more Comments: 04

21st December 2009

The United States Visa Process can be extremely confusing particularly when it come to United States Family Immigration. Below are the processing time estimates promulgated by the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS). We post these processing times on this blog as a courtesy to those thinking about filing an Immigration petition or with a petition currently pending. To learn more visit the USCIS website.

These are the current processing time estimates for the USCIS California Service Center

I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 January 23, 2005
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 May 23, 2002
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister September 09, 2000
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 November 02, 2006
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 November 02, 2002
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal Readmission after deportation or removal 4 Months

These are the processing time estimates for the Vermont Service Center of USCIS:

I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 April 16, 2007
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 June 05, 2006
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister June 19, 2007
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 June 12, 2006
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 June 05, 2006
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal Readmission after deportation or removal 4 Months

It should always be remembered that these processing times are merely estimates and cannot be definitively relied upon. Every case is unique and processes in its own time based upon the unique facts of the case. That being said, the above figures fairly accurately reflect the amount of time it takes to obtain a decision from USCIS. For those processing through the US Embassy Bangkok, it should be noted that the above figures do not take into account Consular Processing as the Embassy is under the jurisdiction of the American State Department and not the Department of Homeland Security.

Although the K1 visa remains the fastest family based visa category, it does not confer lawful permanent residence upon entry like the IR1 or CR1 visa. This can also be said for the K3 visa as it is classified as a non-immigrant dual intent visa and therefore requires the alien to adjust status after entering the USA.

For previous figures please see: US visa processing times.

more Comments: 04

11th September 2009

On this website, there is a great deal of information regarding I-601 waivers and grounds of inadmissibility.  However, there are other situations where a foreign national can be barred from reentering the United States of America. For example, where an alien has been deported or removed from the United States, they are usually subject to a reentry ban for a statutorily specified period of time. If a foreign national has been previously deported or removed from the United States, then that person must submit an I-212 application to reapply for admission to the United States (also known as advance permission to reenter).

Deportation and removal are technically the same thing as the terms can be used interchangeably. That being said, forms of removal from the United States should be looked at on a kind of legal spectrum. What is commonly referred to as “Deportation” occurs after a finding by an Immigration Judge that a person should be removed from the United States of America. Another form of removal is known as “expedited removal” this commonly occurs at a port of entry in the United States where a Customs and Border Patrol (CBP) Officer finds that an applicant for admission is not fit for entry under one or more of the  provisions of the United States Immigration and Nationality Act. In many situations, a Border Patrol Officer will allow an applicant for admission to voluntarily withdraw their application and return to the point of origin. In this situation, which is akin to voluntary departure, the applicant’s US Immigration record is not adversely affected. However, it is within the officer’s discretion to place the alien in expedited deportation proceedings and thereby have them removed from the United States.

When an alien is removed from the United States through the use of expedited deportation, that alien is barred from reentering the United States without first receiving approval of the aforementioned statutorily mandated I-212 petition. These applications are somewhat similar to I-601 waivers in that the applicant must show something  like extreme hardship to a United States Citizen would occur if the application were denied and the applicant remained inadmissible.

Avoiding expedited deportation at a port of entry (and the consequences arising therefrom) is just another reason why visa seekers should apply for a visa which comports with their intent. One who is viewed as using a United States tourist visa improperly (hiding their intention to marry in the US and adjust status) could be placed in expedited deportation proceedings. If removed, then a great deal of time and resources would need to be expended to deal with the inadmissibility. Therefore, it is not only ethically incumbent upon all applicants to be honest in their immigration endeavors, but it is also practical because avoiding expedited deportation is a great benefit from a long term perspective.

For the above described reasons, those wishing to bring a Thai loved one to the United States for the purpose of marriage are encouraged to utilize a K1 visa for this purpose as a fiance visa is the appropriate travel document reflecting the couple’s true intentions. For those already married, a CR1 visa or a K 3 visa is preferable to a tourist visa if adjustment of status is the ultimate goal.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.