blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘วีซ่า ไออาร์-1’

10th June 2011

สิ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ คือ หน่วยบริการพลเมืองสหรัฐอเมริกาและการเข้าเมือง (USCIS) ได้ออกบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการการขอสิทธิอุทธรณ์ ตาม ไอ-601 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถอ้างได้โดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของUSCIS ตามเว็บ USCIS.gov

วัตถุประสงค์

บันทึกนโยบายนี้ (PM)นำเสนอหลักการเกี่ยวกับกระบวนการในการขอใช้สิทธิอุทธรณ์ตามฟอร์ม ไอ-601ของหน่วยบริการพลเมืองและการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS)โดยการยื่นนอกสหรัฐอเมริกา หลักการเหล่านี้มีอยู่ในAFM บทที่ 41.7และในบททบทวนของคู่มือหน่วยปฏิบัติการ ตามเขตอำนาจศาลของแบบฟอร์ม ไอ-601

ขอบเขต

นอกจากข้อยกเว้นที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น บันทึกนี้นำมาใช้และบอกเป็นนัยว่า เจ้าหน้าที่ของ USCIS มีอำนาจวินิจฉัยแต่ละบุคคลนอกสหรัฐอเมริกา
การควบคุม

8 CFR 212.7 ควบคุมการวินิจฉัย USCIS ของฟอร์ม ไอ-601
เบื้องหลังของนโยบาย USCIS ยอมรับการร้องขอที่จะมีการขออุทธรณ์กระบวนการของคำร้อง หรือคำร้องขอที่ผู้สมัครและผู้ยื่นคำขอแสดงถึงเหตุผลในการที่จะอุทธรณ์กระบวนการดังกล่าว เกี่ยวเนื่องกับนโยบายที่ผู้สมัครอาจเรียกร้องว่า ฟอร์ม ไอ-601 อาจจะได้รับการพิจารณา คำร้องขอเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยมากแล้วแบบฟอร์ม ไอ-601 ของผู้สมัครนอกสหรัฐอเมริกามีส่วนที่จะช่วยเร่งกระบวนการโดยอาศัยความยากลำบากในการที่จะหาคุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัว โดยส่วนมากฟอร์ม ไอ-601ทั้งหมดที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามผู้สมัครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน และมีเหตุผลของเวลาในการที่อยู่ในขั้นตอนของฟอร์มไอ-601 บันทึกนี้ได้แนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับคำร้องขอของฟอร์มไอ-601โดยผู้ยื่นคำขอที่อยู่ต่างแดน นโยบายที่ดำเนินการในการจัดการกับทรัพยากรและสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติคำขอในการเร่งกระบวนการการอุทธรณ์ฟอร์มไอ-601 ความปรารถนาอย่างแรงกล้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีที่จะมีการร้องขอให้วินิจฉัยฟอร์มไอ-601 ความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐอเมริกาอาจจะมความเป็นไปได้แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษเพียงอย่างเดียว ประเภทของพฤติการณ์พิเศษโดยทั่วไปแล้วช่วยเร่งให้กระบวนการต่างๆรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับมากกว่าการที่ผู้สมัครในสหรัฐอเมริกาจะรอให้สถานการณ์อยู่ภายใต้กรอบเวลาปกติ

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นต้องตระหนักถึงการอุทธรณ์ ไอ-601ที่ให้การเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปในสหรัฐอเมริกา หรือยังไม่สามารถที่จะได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกา (เช่นวีซ่า เค-วัน(วีซ่าคู่หมั้น) วีซ่าซีอาร์-1 หรือวีซ่า ไออาร์-1) ในระหว่างกระบวนการทางกงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ

การของสิทธิอุทธรณ์นั้นเป็นที่น่าสับสนกับการอุทธรณ์ ไอ-212 (ยังกล่าวถึงการยื่นคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตล่วงหน้าในการกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิอุทธรณ์ ไอ-601 และสิทธิอุทธรณ์ ไอ-212 เป็นคำขอสองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีส่วนที่เหมือนกันทั้งหมด

To view this information in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

28th March 2011

หลายๆเดือนนี้มีแนวโน้มที่รัฐบาลจะปิดดูเหมือนจะเป็นการยิ่งทำให้นัการเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมากขึ้น ในข.ระเดียวกัน ข้อถกเถียงในเรื่องการปิด(แม้แต่การขยายเวลาการทำงานในระหว่างการปิด) ในเวลาเดียวกัน หลายๆฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การปิด  โดยไม่คำนึงถึงความเห็นของฝ่ายหนึ่ง ดูเหมือนการปิดนั้นจะเป็นไปได้และในกรณีที่มีการปิด กระบวนการทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองอาจจะมีการศึกษาถึงผลกระทบว่าการปิดอาจจะมีผลต่อกระบวนการเข้าเมือง

อ้างข้อความข้างล่างโดยตรงจากบทความในเว็บไซต์ CaldwellTeaParty.org:

เดือนต่อมาจะมีการเจรจาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเพดานหนี้และ GOP จะมีการตัดสินใจว่าจะปิด หรือมีการรวมพรรค งบประมาณซึ่งมีการจัดการกับเคนท์ คอนราดและพันธมิตร

ข้อความที่อ้างข้างต้นอาจจะเป็นที่ชัดเจนและกระชับในการที่จะสรุปถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการปิด หน่วยงานทาปกครองแนะนำให้ผู้อ่านคลิกที่ลิงค์ซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ที่สนใจในการยืนยันการปิดอาจจะเป็นเรื่องที่หาได้จากโดยหน่วยทางปกครองอ้างโดยตรงจากวิกกิพี่เดีย

การปิดของรัฐบาลเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลไม่ได้จัดการกับสิ่งที่สำคัญ  โดยทั่วไปแล้ว การบริการซึ่งจะคงดำเนินต่อไปโดยไม่คำนึงถึงการปิดของรัฐบาล เช่น ตำรวจ การดับเพลิง การทหาร สาธารณูปโภค การจัดการทางอากาศ และการควบคุมประพฤติ

การปิดสามารถที่จะเกิดเมื่อครบองค์ประกอบทางกฎหมาย (เช่นมีอำนาจในการออกร่างกฎหมายของการวีโต้โดยสมาชิกระดับสูง) มาสามารถอนุมัติงบประมาณในการจัดสรรเงินของแผนงานรัฐบาลในระหว่างปีงบประมาณ การขาดแคลนกองทุน รัฐบาลทำงานไม่ต่อเนื่องในการจัดสรรบริการที่สำคัญที่จะกระทบต่อการเริ่มต้นปีงบประมาณ ลูกจ้างของรัฐผู้ที่มห้บริการสาธารณะ มักจะอ้างถึง “ความสำคัญของลูกจ้าง เพื่อใหห้ภารกิจต่างๆบรรลุเป้าหมาย”

แม้ว่าการอ้างข้างต้นจะช่วยจัดการกับประเด็นที่เกิดขึ้นโดยการปิดของรัฐบาล คำถามนี้มีแนวโน้มว่า ผู้ที่ชาวต่างชาติอยู่ในระหว่างขั้นตอนกระบวนการเข้าเมือง การปิดของรัฐบาลจะกระทบอย่างไรกับวีซ่าของคู่หมั้น คำตอบก็คือ การปิดของรัฐบาลกลางจะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการเข้าเมืองของรัฐบาลกลางชะงักลง  ดังนั้น การปิดของรัฐบาลกลางอาจจะส่งผลเล็กน้อย ถ้าหากมี กรณีนี้คำนึงถึงการขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล ข้อมูลเพิ่มเติมอาจจะติดต่อโดยตรงจากบทความ Diplopundit

ในปี 1995 การยื่นคำขอวีซ่าทั้งหมดเป็นแบบยื่นด้วยตัวเอง ทุกวันนี้มีการยื่นคำขอวีซ่าจำนวนมากผ่านทางระบบออนไลน์ นั่นหมายความว่า การนัดวีซ่าจะต้องยกเลิกและมีการนัดหมายใหม่ถ้ามีการปิดลง ส่วนของกงสุลจะเปิดให้บริการเกี่ยวกับชีวิตและและความตาย นั่นหมายถึงคำขอในกรณีที่พาสปอร์ตสูญหาย การแจ้งการเกิดในต่างประเทศ การรับบุตรบุญธรรม การรับรองลายมือชื่อ และอื่นๆ จะต้องคอยจนกว่ารัฐบาลกลางเปิดอีกครั้งหนึ่ง

ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นคลิกในลิงค์ข้างบนที่อ้างถึงซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นนี้

เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า การอนุมัติของการปิดลงของรัฐบาลจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากสำหรับผู้ที่อยู่ในกระบวนการการขอวีซ่า ในขณะเดียวกัน เป็นที่ปรากฏชัด แม้ว่า USCIS จะดำเนินการปฏิบัติการปกตินอกจากจะเป็นไปได้ในการปิดตัวลง อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ Martindale.com:

USCIS ประกาศว่า เพราะว่า เป็นบรการที่มีค่าธรรมเนียมม ควรจะยังคงเปิดในระหว่างที่รัฐบาลปิดทำการ การปฏิบัติการของศูนย์บริการสี่แห่งควรจะไม่ได้รับผลกระทบ สำนักงานของ USCIS ท้องถิ่นควรจะยังคงเปิดบริการอยู่

ผู้เขียนขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากลิงค์ข้างบน

สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ สิ่งที่อ้างถึงข้างต้นใช้คำว่า “ควรจะ” บทความนี้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ยากที่จะทำนายถึงผลกระทบของการปิดรัฐบาลที่จะมีผลกระทบต่อหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสัญชาติอเมริกา (USCIS) เนื่องจาก หน่วยบริการมีความพยายามที่จะหาเงินทุนด้วยตนเองโดยผ่านทางค่าธรรมเนียมของการยื่นคำขอ อาจกล่าวได้ว่า ประเด็นทั้งหมดของการปิดตัวลงของรัฐบาลเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่ไม่ควรจะหมายถึงว่า จะไม่เป็นเช่นนั้น ในความเป็นจริงแล้ว พลเมืองอเมริกันผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่ามีแนวโน้มที่เรื่องของพวกเขาจะช้าลงเนื่องจากการปิดของรัฐบาล (ควรจะที่จะเกิดขึ้นซึ่งยังคงที่จะสังเกตเห็นได้)

To view this posting in English please see: US Embassy.

หากต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่ USCIS processing time.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.