blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘การขอยกเว้นสิทธิ I-212’

9th December 2010

สำหรับผู้ที่ติดตามบล็อกอย่างต่อเนื่องคงไม่มีข้อสงสัยในเรื่องที่มีการถกเถียงกันเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเข้าเมือง หน่วยบริการการวิจัยของสภานิติบัญญัติและสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในประเด็นของการปฏิรูปคนเข้าเมือง เอกสารอ้างอิงจากการตีพิมพ์โดยหน่วยบริการการวิจัยของสภานิติบัญญัติและสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกัน

ตัวบทกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะปฏิรูปการเข้าเมืองในมุมมองที่นอกเหนือจากชาวต่างชาติซึ่งมีการบัญญัติเมื่อปี 1990 ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าต้องเผชิญกับการตรวจสอบการเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่กงสุลของสหรัฐในต่างประเทศ กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอวีซ่าหรือการเข้าเมืองซึ่งมูลเหตุที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติคนเข้าเมือง (INA)หลักเกณฑ์ต่างๆได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติที่เกี่ยวกับความมั่นคง การก่อการร้าย ความสงบสุขของประเทศ เช่น ความขัดสน การหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแรงงาน การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง การขาดคุณสมบัติในการถือสัญชาติ และคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศออกไป หลายปีที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติยังคงยึดหลักการเดิมในการที่จะไม่อนุญาตให้เข้าเมือง กฎหมายสองฉบับที่บังคับใช้เป็นปีที่ 110 สภานิติบัญญัติยังคงยึดนโยบายเดิมในการกีดกันคนต่างด้าวที่เป็นสมาชิกของการก่อการร้าย

การก่อการร้ายเป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐของอเมริกาได้เชื่อมโยงถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองและการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่กงสุลและคนเข้าเมืองอเมริกัน อ้างถึงการเผยแพร่ข้อความที่กล่าวถึงแล้ว ดังนี้

ปีที่ 110ของสภานิติบัญญัตินั้นมีประเด็นของการไม่ให้เข้าเมืองของประเด็นเรื่องของสุขภาพกลับมาอีกครั้งคือเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ เมื่อเร็วๆนี้มีประเด็นในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่คัดกรองในด่านคนเข้าเมือง มีคำถามมากมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการเข้าเมืองที่เกี่ยวกับบริบททางด้านสุขภาพและแผนการประกันสุขภาพของเยาวชนในปีที่ 111ของสภานิติบัญญัติ

ไข้หวัดใหญ่เป็นประเด็นทางด้านสุขภาพที่มีการตระหนักถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการเพิกถอน โรคเอดส์ออกจากรายชื่อโรคที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้ให้กลายเป็นสามารถเข้าเมืองได้หลังจากที่ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงในหมู่ของเพศที่สาม เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล (LGBT) ในฐานะที่เชื้อเอชไอวีและเชื้อเอดส์ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนหรือคู่ในหมู่รักร่วมเพศ รายงานนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการอภิปรายเรื่องการร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการเข้าเมือง

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเหตุที่จะไม่สามารถเข้าเมืองได้นั้นไม่เป็นที่ปรากฎ ผู้ที่สนับสนุนการปฏิรูปการเข้าเมืองอาจจะมองหาทางที่จะยกเลิกบทบัญญัติบางมาตราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการเข้าเมือง บทบัญญัติที่ให้ชาวต่างด้าวผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น อาจจะได้รับการระงับไว้ชั่วคราวในส่วนหนึ่งของการร่างกฎหมาย ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นสำหรับการไม่สามารถเข้าเมืองได้ ในทางกลับกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการร่างกฎหมายในหมู่ของผู้ที่สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการเข้าเมืองที่เข้มงวด

ทุกๆปีนั้นจะมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ท่ามกลางการที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้นั้นผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้จะหาทางแก้ไขในการเลือกที่จะขอยกเว้นสิทธิผ่านทาง I-601 หรือ I-212โดยการขออนุญาตล่วงหน้าที่จะเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้และไม่สามารถที่จะขอยกเว้นสิทธิได้อย่างไม่เป็นทางการซึ่งถูกกีดกันจากสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พึงระลึกไว้คือ การที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นยังคงมีทางแก้ไขคือ การขอยกเว้นสิทธิ อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนการยกเว้นสิทธิและมาตรฐานในการตรวจสอบการได้รับการยกเว้นสิทธินั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว คู่สองสัญชาติหลายๆคู่เลือกที่จะใช้บริการทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันเพื่อที่จะช่วยดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองอเมริกัน สิ่งที่ควรกระทำคือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกา เนื่องจากว่าทนายความอเมริกันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา

To view this information in English please refer to the previous posting on this blog.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.