blog-hdr.gif

Integrity Legal

6th Nov 2010

การที่ผู้ตรวจการของการบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐ (USCIS)มีข้อแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการละเว้นของ I-601 เป็นเรื่องที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามบล็อก อ้างโดยตรงจากบันทึกความเข้าใจที่ผู้อำนวยการ USCIS คือ อเลเจนโดร์ เอ็น มาโยกาส ส่งไปยัง ผู้ตรวจการ CIS เมื่อเดือนมกราคม

ผู้ตรวจการ CISแนะนำว่า USCIS :

รวมศูนย์กลางการดำเนินการในทุกแบบฟอร์มI-601 เพื่อที่จะส่งให้เร็วขึ้นและมีคำวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน;

จัดให้มีการกรอกแบบฟอร์ม I-601และฟอร์ม I-130 คำขอสำหรับญาติของคนต่างด้าว

จัดลำดับความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดการเรื่องที่อยู่ต่างประเทศ (การพัฒนา) เพื่อที่จะรายงานทางสถิติที่ถูกต้องของฟอร์ม I-601 ในการอนุญาต (1) เขียนขั้นตอน (2)การติดตามโดยทาง “สถานะเรื่องของฉัน” ทางเว็บไซต์ USCIS

เผยแพร่คำแนะนำที่จะเสนอแนะแนวทางแก่ลูกความที่มีความประสงค์จะทำให้ขั้นตอนของฟอร์ม I-601เป็นไปอย่างรวดเร็ว

พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินที่จัดการเกี่ยวกับฟอร์มI-601 ที่ CDJ และ

แก้ไขนโยบายของสำนักงาน CDJที่อนุญาตให้ลูกจ้างUSCIS เรียกร้องแฟ้มของชาวต่างชาติแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล(A-files)โดยขึ้นอยู่กับใบเสร็จรับเงินของตารางการสัมภาษณ์

บางประเด็นนั้นอาจเป็นเรื่องที่เกิดก่อนการจัดตั้งการบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐ หรือสถานทูตสหรัฐ หรือสถานกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ บันทึกที่ได้กล่าวมาแล้วค่อนข้างครอบคลุมและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากบันทึกออนไลน์ อาจกล่าวได้ว่า USCIS ได้โต้ตอบในหลายๆประเด็นที่ผู้ตรวจการยกขึ้นมา ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

รวมศูนย์กลางการดำเนินการในทุกแบบฟอร์มI-601 เพื่อที่จะส่งให้เร็วขึ้นและมีคำวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน;

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วยในบางส่วน

USCIS กำลังประเมินความแตกต่างของรูปแบบการจัดระบบของกระบวนการจัดการฟอร์ม I-601 ข้ามประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่สร้างความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม และลดขั้นตอนการทำงานของเรื่องที่ไม่สามารถได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การรวมศูนย์กลางเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมาย รูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สองวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่นกระบวนการเฉพาะสำหรับฟอร์มในสองประเทศเท่านั้น) อาจจะได้รับประโยชน์บางอย่าง

บันทึกได้รับการตอบเพิ่มเติม:

จัดให้มีการกรอกแบบฟอร์ม I-601และฟอร์ม I-130 คำขอสำหรับญาติของคนต่างด้าว ร่วมกัน

USCIS โต้ตอบ: USCIS กำลังพิจารณาข้อแนะนำนี้

ในเดือนเมษายน 2010, USCIS จัดตั้งคณะทำงานภายใต้การนำของสำนักงานนโยบายและโครงสร้างที่จะสำรวจการรวบรวมการกรอกฟอร์มและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ เพราะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการของเราสามารถส่งผลที่ไม่สามารถคาดล่วงหน้า ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบซึ่งเป็นไปด้วยความระมัดระวังในการจัดการความคาดหวังของผู้ยื่นคำขอและทรัพยากรของUSCIS คณะทำงานมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ที่ได้รับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สำคัญ

คำแนะนำที่สามารถพิสูจน์ความน่าสนใจในทางปฏิบัติในขณะที่การรวบรวมการกรอกฟอร์มไว้ที่จุดเดียวอาจจะไม่มีความเป็นไปได้  ลักษณะของการกล่าวอ้างข้างบนนี้บอกเป็นนัยว่า ก่อนที่จะมีคำแนะนำนี้ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ภายใต้กระบวนการในปัจจุบันมีผู้ที่ประสงค์จะละเว้นเรื่อง I-601 นอกสหรัฐอเมริกาต้องถือว่าไม่สามารถได้รับคำวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่กงสุลตามปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา สถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การยื่นคำพร้อมกันตามที่กล่าวข้างต้นนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนการในปัจจุบัน

จัดลำดับความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดการเรื่องที่อยู่ต่างประเทศ (การพัฒนา) เพื่อที่จะรายงานทางสถิติที่ถูกต้องของฟอร์ม I-601 ในการอนุญาต (1) เขียนขั้นตอน (2)การติดตามโดยทาง “สถานะเรื่องของฉัน” ทางเว็บไซต์ USCIS

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS รายงานว่าระบบการจัดการเรื่องของ USCIS ในต่างประเทศซึ่งมีตัวแทนที่สำคัญในช่วง FY2010 ซึ่งใช้พนักงานปฏิบัติการระหว่างประเทศในวันที่ 16 สิงหาคม 2553

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิธีการนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่คำแนะนำที่จะเสนอแนะแนวทางแก่ลูกความที่มีความประสงค์จะทำให้ขั้นตอนของฟอร์ม I-601เป็นไปอย่างรวดเร็ว

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการของภาคส่วนที่ดำเนินการระหว่างประเทศเกี่ยวกับคำวินิจฉัยฟอร์ม I-601ที่จะจัดการกับคำร้องที่ขอให้ช่วยเร่งให้กระบวนการต่างๆเร็วขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือใหม่นี้ที่เกี่ยวกับการเร่งให้ขั้นตอนรวดเร็วขึ้นจะช่วยให้ผู้ยื่นคำขอและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เข้าใจถึงการยื่นคำร้องเพื่อที่จะทำให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นในเรื่องที่สมควร

พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินที่จัดการเกี่ยวกับฟอร์มI-601 ที่ CDJ

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS เห็นด้วยว่า DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยของ USCIS ควรจะรักษาความร่วมมื่อที่แนบแน่นที่ CDJ และที่อื่นๆที่อยู่ต่างประเทศ สำนักงานของUSCISที่อยู่ต่างประเทศนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานDOS ใน CDJ เจ้าหน้าที่กงสุล DOS และผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยของ USCISมีการปรึกษาหารือกันทุกวันผู้อำนวยการของ USCIS CDJ และหัวหน้าวีซ่าประเภทถาวรยังคงติดต่อกันอยู่ทุกวัน

.ในหลายๆวิธี ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของตัวเทนของรัฐบาลที่แตกต่างกันเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขอวีซ่าให้ดีขึ้น แม้ว่า ผู้ที่เข้าใจในกระบวนการละเว้นของกระบวนการ  I-601 นั้นต้องระลึกว่า เจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่USCIS ต้องยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไป

แก้ไขนโยบายของสำนักงาน CDJที่อนุญาตให้ลูกจ้างUSCIS เรียกร้องแฟ้มของชาวต่างชาติแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล(A-files)โดยขึ้นอยู่กับใบเสร็จรับเงินของตารางการสัมภาษณ์

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วยบางส่วน

USCIS เห็นด้วยว่า กระบวนการวินิจฉัยควรจะเรียกร้องบันทึก A-file(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล หรือต้นฉบับก็ตามและเป็นวิธีการประเมินเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากความล่าช้า

แม้ว่าบันทึกแบบดิจิตอลจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ต้องใช้เวลากว่าจะบรรลุผลตามคำแนะนำ

กระบวนการการขอวีซ่า หรือการขอละเว้นของการไม่สามารถได้รับ I-601นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการคนเข้าเมือง ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการขอละเว้นของ I-601 แต่ละคนหรือหลายๆคู่เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากทนายความอเมริกันที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและได้รับอนุญาตที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมกับประเภทการเดินทางและการขอละเว้นการไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้

To read this post in English please see: I-601 waiver.


Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.