blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘American Immigration Thailand’

6th November 2010

การที่ผู้ตรวจการของการบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐ (USCIS)มีข้อแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการละเว้นของ I-601 เป็นเรื่องที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ที่ติดตามบล็อก อ้างโดยตรงจากบันทึกความเข้าใจที่ผู้อำนวยการ USCIS คือ อเลเจนโดร์ เอ็น มาโยกาส ส่งไปยัง ผู้ตรวจการ CIS เมื่อเดือนมกราคม

ผู้ตรวจการ CISแนะนำว่า USCIS :

รวมศูนย์กลางการดำเนินการในทุกแบบฟอร์มI-601 เพื่อที่จะส่งให้เร็วขึ้นและมีคำวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน;

จัดให้มีการกรอกแบบฟอร์ม I-601และฟอร์ม I-130 คำขอสำหรับญาติของคนต่างด้าว

จัดลำดับความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดการเรื่องที่อยู่ต่างประเทศ (การพัฒนา) เพื่อที่จะรายงานทางสถิติที่ถูกต้องของฟอร์ม I-601 ในการอนุญาต (1) เขียนขั้นตอน (2)การติดตามโดยทาง “สถานะเรื่องของฉัน” ทางเว็บไซต์ USCIS

เผยแพร่คำแนะนำที่จะเสนอแนะแนวทางแก่ลูกความที่มีความประสงค์จะทำให้ขั้นตอนของฟอร์ม I-601เป็นไปอย่างรวดเร็ว

พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินที่จัดการเกี่ยวกับฟอร์มI-601 ที่ CDJ และ

แก้ไขนโยบายของสำนักงาน CDJที่อนุญาตให้ลูกจ้างUSCIS เรียกร้องแฟ้มของชาวต่างชาติแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล(A-files)โดยขึ้นอยู่กับใบเสร็จรับเงินของตารางการสัมภาษณ์

บางประเด็นนั้นอาจเป็นเรื่องที่เกิดก่อนการจัดตั้งการบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐ หรือสถานทูตสหรัฐ หรือสถานกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ บันทึกที่ได้กล่าวมาแล้วค่อนข้างครอบคลุมและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากบันทึกออนไลน์ อาจกล่าวได้ว่า USCIS ได้โต้ตอบในหลายๆประเด็นที่ผู้ตรวจการยกขึ้นมา ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

รวมศูนย์กลางการดำเนินการในทุกแบบฟอร์มI-601 เพื่อที่จะส่งให้เร็วขึ้นและมีคำวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน;

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วยในบางส่วน

USCIS กำลังประเมินความแตกต่างของรูปแบบการจัดระบบของกระบวนการจัดการฟอร์ม I-601 ข้ามประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ที่สร้างความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม และลดขั้นตอนการทำงานของเรื่องที่ไม่สามารถได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การรวมศูนย์กลางเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมาย รูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น สองวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่นกระบวนการเฉพาะสำหรับฟอร์มในสองประเทศเท่านั้น) อาจจะได้รับประโยชน์บางอย่าง

บันทึกได้รับการตอบเพิ่มเติม:

จัดให้มีการกรอกแบบฟอร์ม I-601และฟอร์ม I-130 คำขอสำหรับญาติของคนต่างด้าว ร่วมกัน

USCIS โต้ตอบ: USCIS กำลังพิจารณาข้อแนะนำนี้

ในเดือนเมษายน 2010, USCIS จัดตั้งคณะทำงานภายใต้การนำของสำนักงานนโยบายและโครงสร้างที่จะสำรวจการรวบรวมการกรอกฟอร์มและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ เพราะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการของเราสามารถส่งผลที่ไม่สามารถคาดล่วงหน้า ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบซึ่งเป็นไปด้วยความระมัดระวังในการจัดการความคาดหวังของผู้ยื่นคำขอและทรัพยากรของUSCIS คณะทำงานมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ที่ได้รับในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สำคัญ

คำแนะนำที่สามารถพิสูจน์ความน่าสนใจในทางปฏิบัติในขณะที่การรวบรวมการกรอกฟอร์มไว้ที่จุดเดียวอาจจะไม่มีความเป็นไปได้  ลักษณะของการกล่าวอ้างข้างบนนี้บอกเป็นนัยว่า ก่อนที่จะมีคำแนะนำนี้ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน ภายใต้กระบวนการในปัจจุบันมีผู้ที่ประสงค์จะละเว้นเรื่อง I-601 นอกสหรัฐอเมริกาต้องถือว่าไม่สามารถได้รับคำวินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่กงสุลตามปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา สถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การยื่นคำพร้อมกันตามที่กล่าวข้างต้นนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนการในปัจจุบัน

จัดลำดับความเสร็จสมบูรณ์ของการจัดการเรื่องที่อยู่ต่างประเทศ (การพัฒนา) เพื่อที่จะรายงานทางสถิติที่ถูกต้องของฟอร์ม I-601 ในการอนุญาต (1) เขียนขั้นตอน (2)การติดตามโดยทาง “สถานะเรื่องของฉัน” ทางเว็บไซต์ USCIS

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS รายงานว่าระบบการจัดการเรื่องของ USCIS ในต่างประเทศซึ่งมีตัวแทนที่สำคัญในช่วง FY2010 ซึ่งใช้พนักงานปฏิบัติการระหว่างประเทศในวันที่ 16 สิงหาคม 2553

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิธีการนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เผยแพร่คำแนะนำที่จะเสนอแนะแนวทางแก่ลูกความที่มีความประสงค์จะทำให้ขั้นตอนของฟอร์ม I-601เป็นไปอย่างรวดเร็ว

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS อยู่ในระหว่างการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติการของภาคส่วนที่ดำเนินการระหว่างประเทศเกี่ยวกับคำวินิจฉัยฟอร์ม I-601ที่จะจัดการกับคำร้องที่ขอให้ช่วยเร่งให้กระบวนการต่างๆเร็วขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือใหม่นี้ที่เกี่ยวกับการเร่งให้ขั้นตอนรวดเร็วขึ้นจะช่วยให้ผู้ยื่นคำขอและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เข้าใจถึงการยื่นคำร้องเพื่อที่จะทำให้กระบวนการรวดเร็วขึ้นในเรื่องที่สมควร

พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินที่จัดการเกี่ยวกับฟอร์มI-601 ที่ CDJ

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วย

USCIS เห็นด้วยว่า DOS เจ้าหน้าที่กงสุล และ ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยของ USCIS ควรจะรักษาความร่วมมื่อที่แนบแน่นที่ CDJ และที่อื่นๆที่อยู่ต่างประเทศ สำนักงานของUSCISที่อยู่ต่างประเทศนั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานDOS ใน CDJ เจ้าหน้าที่กงสุล DOS และผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัยของ USCISมีการปรึกษาหารือกันทุกวันผู้อำนวยการของ USCIS CDJ และหัวหน้าวีซ่าประเภทถาวรยังคงติดต่อกันอยู่ทุกวัน

.ในหลายๆวิธี ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของตัวเทนของรัฐบาลที่แตกต่างกันเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของการการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขอวีซ่าให้ดีขึ้น แม้ว่า ผู้ที่เข้าใจในกระบวนการละเว้นของกระบวนการ  I-601 นั้นต้องระลึกว่า เจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่USCIS ต้องยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไป

แก้ไขนโยบายของสำนักงาน CDJที่อนุญาตให้ลูกจ้างUSCIS เรียกร้องแฟ้มของชาวต่างชาติแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอล(A-files)โดยขึ้นอยู่กับใบเสร็จรับเงินของตารางการสัมภาษณ์

USCIS โต้ตอบ: USCIS เห็นด้วยบางส่วน

USCIS เห็นด้วยว่า กระบวนการวินิจฉัยควรจะเรียกร้องบันทึก A-file(ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล หรือต้นฉบับก็ตามและเป็นวิธีการประเมินเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายโดยปราศจากความล่าช้า

แม้ว่าบันทึกแบบดิจิตอลจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ต้องใช้เวลากว่าจะบรรลุผลตามคำแนะนำ

กระบวนการการขอวีซ่า หรือการขอละเว้นของการไม่สามารถได้รับ I-601นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการคนเข้าเมือง ในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการขอละเว้นของ I-601 แต่ละคนหรือหลายๆคู่เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากทนายความอเมริกันที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและได้รับอนุญาตที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมกับประเภทการเดินทางและการขอละเว้นการไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้

To read this post in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

3rd September 2010

Those who read this blog on a regular basis may have noticed that the administration routinely posts information about efforts by various law enforcement authorities to discourage human trafficking. Unfortunately, as the world becomes increasingly integrated due to globalization the instances of human trafficking seem to be rising. This apparent increase could be due to the fact that there are more media outlets covering this issue, but this author believes in giving credit where credit is due and many of those apprehended by American authorities were caught thanks to the diligent efforts of American and international law enforcement agencies and organizations.

To quote a recent story from the Associated Press that this author found distributed on the internet by Google:

HONOLULU — Six recruiters were accused Thursday of luring 400 laborers from Thailand to the United States and forcing them to work, according to a federal indictment that the FBI called the largest human-trafficking case ever charged in U.S. history.

The indictment alleges that the scheme was orchestrated by four employees of labor recruiting company Global Horizons Manpower Inc. and two Thailand-based recruiters. It said the recruiters lured the workers with false promises of lucrative jobs, then confiscated their passports, failed to honor their employment contracts and threatened to deport them.

Once the Thai laborers arrived in the United States starting in May 2004, they were put to work and have since been sent to sites in states including Hawaii, Washington, California, Colorado, Florida, Kentucky, Massachusetts, New York, Ohio, South Carolina, Tennessee, Texas and Utah, according to attorneys and advocates.

Many laborers were initially taken to farms in Hawaii and Washington, where work conditions were the worst, said Chancee Martorell, executive director for the Los Angeles-based Thai Community Development Center, which represents 263 Thai workers who were brought to the U.S. by Global Horizons.

A woman who answered the phone at Global Horizons’ Los Angeles office refused to take a message seeking comment Thursday.

The six defendants include Global Horizons President and CEO Mordechai Orian, 45; Director of International Relations Pranee Tubchumpol, 44; Hawaii regional supervisor Shane Germann, 41; and onsite field supervisor Sam Wongsesanit, 39. The Thailand recruiters were identified as Ratawan Chunharutai and Podjanee Sinchai.

They face maximum sentences ranging from five years to 70 years in prison, according to the Department of Justice.

The penalties imposed upon those who engage in human trafficking activities can be severe. This is likely due to the fact that this activity often leads to many negative results as noted in the story above. Many of those who are smuggled from one country to another are forced to work under inhumane conditions that are considered to be illegal in many jurisdictions.

This author is pleased to see public resources being expended upon truly worthy law enforcement programs such as this. Thwarting the activities of human traffickers should definitely be a top priority for international law enforcement agents. Hopefully, arrests such as those noted above will discourage and deter individuals in the future as such activity has an extremely detrimental impact upon society as a whole.

It should also be noted that human trafficking is considered by US Immigration authorities to be a legal grounds of inadmissibility. Therefore a finding by a Consular Officer that an individual previously engaged in human trafficking may lead to visa denial in a pending immigration petition or application. Furthermore, this ground of inadmissibility is unlikely to be remedied through use of an I-601 waiver.

For related information please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

25th May 2010

As the world becomes ever more integrated due to economic globalization international organized crime has increased. One issue that has become increasingly concerning for law enforcement agencies around the globe is human trafficking. Many of the people in less developed nations wish to travel to wealthier industrialized countries in order to enjoy the benefits of relatively higher wages. This leads to the growth of “human smugglers” who specialize in assisting illegal immigrants by transporting them from their home country to their desired destination. Unfortunately, a great deal of evidence has been brought to light which suggests that many of these immigrants are placed in conditions which could easily be described as inhumane and many of them are further forced to work under difficult conditions in order to pay back their smugglers for transporting them to their new country.

Recently, the website ThaiVisa.com posted the following:

“Two Japanese men have been arrested in Thailand on suspicion of people smuggling, a police spokesman said Tuesday. The first man, identified by police only by his surname, Bekku, was arrested Monday when he tried to renew his visa. The second man, Tanaka, was arrested later at his apartment in Bangkok. The pair, both in their 60s, are accused of involvement in smuggling people from Thailand and its neighbouring countries. ‘They were arrested on warrants issued by the Japanese police on charges of human smuggling,’ said the spokesman, Major General Manoo Mekmok.”

Under Section 212(a)(2)(H)(i) of the United States Immigration and Nationality Act:

Any alien who commits or conspires to commit human trafficking offenses in the United States or outside the United States, or who the consular officer, the Secretary of Homeland Security, the Secretary of State, or the Attorney General knows or has reason to believe is or has been a knowing aider, abettor, assister, conspirator, or colluder with such a trafficker in severe forms of trafficking in persons, as defined in the section 7102 of title 22, is inadmissible.

Clearly, United States Immigration law takes the issue of human trafficking very seriously as it should since human trafficking is a major issue that causes many deaths each year while concurrently undermining the foundations of international law. Furthermore, those who are found guilty of offenses involving human trafficking are likely to be found inadmissible to the United States of America indefinitely as this ground of inadmissibility cannot be remedied through use of an I-601 waiver.
To learn more about US Immigration please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

7th April 2010

As this author has discussed in previous blog posts, one major reason for US visa denial is based upon a finding that a legal grounds of inadmissibility exists in a given case. One legal grounds of inadmissibility is based upon a finding by the Consular Officer that the applicant committed a Crime Involving Moral Turpitude (CIMT). That being said, at times it can be difficult to determine whether or not an individual’s prior actions would be considered a crime involving moral turpitude. The Foreign Affairs Manual (FAM) provides some insight into what types of crimes are considered to be crimes involving moral turpitude, the following are excerpts from the FAM:

“9 FAM 40.21(a) N2.3-1 Crimes Committed Against
Property
(CT:VISA-1318; 09-24-2009)
a. Most crimes committed against property that involve moral turpitude
include the element of fraud. The act of fraud involves moral turpitude
whether it is aimed against individuals or government. Fraud generally
involves:
(1) Making false representation;
(2) Knowledge of such false representation by the perpetrator;
(3) Reliance on the false representation by the person defrauded;
(4) An intent to defraud; and
(5) The actual act of committing fraud”

Property Crimes are not the only activities that can be construed as crimes involving moral turpitude as criminal actions which violate or undermine governmental authority are also considered to be CIMT:

“9 FAM 40.21(a) N2.3-2 Crimes Committed Against
Governmental Authority
(CT:VISA-1318; 09-24-2009)
a. Crimes committed against governmental authority which fall within the
definition of moral turpitude include:
(1) Bribery;
(2) Counterfeiting;
(3) Fraud against revenue or other government functions;
(4) Mail fraud;
(5) Perjury;
(6) Harboring a fugitive from justice (with guilty knowledge); and
(7) Tax evasion (willful).”

The FAM also goes on to note the various activities that may not be considered CIMT. However, it is incumbent upon the adjudicating officer to examine the facts of a given case and make a decision as to whether the underlying actions that gave rise to a criminal conviction in fact constitutes a Crime Involving Moral Turpitude for purposes of visa issuance. If the officer decides that a CIMT was committed, then the visa application will likely be denied. Under the doctrine of Consular NonReviewability (also known as Consular Absolutism) this decision is not subject to appeal. However, the applicant make be able to overcome the visa denial by applying for, and obtaining, an I-601 waiver.

Of interest to some may be the recent Circuit Court decision which held:

“An order of removal from the United States was entered against Petitioner Armando Alvarez-Reynaga based on his felony conviction for receipt of a stolen vehicle in violation of section 496d(a) of the California Penal Code. His petition for review presents the questions of whether a conviction under that statute qualifies categorically as a conviction for an aggravated felony, and whether it qualifies categorically as a crime involving moral turpitude. We conclude that it qualifies as the first, but not the second. We deny the petition for review.”

As the law continues to evolve, so to does the definition of CIMT and the activities that are considered to be covered by the CIMT provisions of the Immigration and Nationality Act.

For more information about US Visas from the Kingdom of Thailand please see: US Visa Thailand.

(Readers should be advised that the above does not constitute a full analysis of CIMT issues. Each application has its own unique set of facts and those facts must be analyzed on an individual basis in order to form a professional opinion.)

more Comments: 04

4th April 2010

The Department of Homeland Security has a broad mandate to enhance the security of the United States. In many cases, the exact tactics employed by Department personnel are kept private in order to facilitate efficient implementation. That being said, oftentimes, the Department will make statements regarding general changes in policy. The following is quoted from a recent Department of Homeland Security Press Release which has been further distributed by the American Immigration Lawyers Association:

“Department of Homeland Security (DHS) Secretary Janet Napolitano today announced that the Transportation Security Administration (TSA) will begin implementing new enhanced security measures for all air carriers with international flights to the United States to strengthen the safety and security of all passengers—superseding the emergency measures put in place immediately following the attempted terrorist attack on Dec. 25, 2009.”

This announcement is interesting to note as it illustrates the ever-evolving nature of the Department of Homeland Security’s duties. To quote the press release further:

“These new, enhanced measures are part of a dynamic, threat-based aviation security system covering all passengers traveling by air to the United States while focusing security measures in a more effective and efficient manner to ensure the safety and security of the traveling public. Passengers traveling to the United States from international destinations may notice enhanced security and random screening measures throughout the passenger check-in and boarding process, including the use of explosives trace detection, advanced imaging technology, canine teams, or pat downs, among other security measures.”

Finally, the press release went on to provide answers to questions that those within the Department felt would be frequently asked:

“Is the list of 14 countries of concern still in use?

These measures supersede the list of countries concern put in place as an emergency measure on January 3, 2010. The enhanced security measures that are going into effect are tailored to intelligence about potential threats and are focused on all passengers from all countries. They are part of a dynamic, threat based process covering all passengers traveling to the United States while focusing security measures in a more effective and efficient manner to ensure the safety and security of all those traveling by air to the United States.


Is this a weakening of the current posture system?

It’s a strengthening of the system. These new, more flexible security protocols are tailored to reflect the most current information available to U.S. authorities and are based on real-time, threat-based intelligence that will now be applied to all passengers traveling to the United States. Which countries are affected by the new directives? The security measures apply to all passengers on international flights directly to the U.S. worldwide.


What can passengers expect to see at airports?

Passengers traveling to the U.S. from international destinations may notice enhanced security and screening measures throughout the passenger check-in and boarding process which could include explosives trace detection, use of advanced imaging technology, canine teams or pat downs, among other security measures to keep air travel safe.”

Many people, including this author, sometimes forget the rather daunting task of the Department of Homeland Security. On this blog, DHS is usually only discussed in the context of US Immigration, while in many ways their job is more than simply adjudicating visa petitions (USCIS), enforcing Immigration law (USICE), and patrolling America’s borders (USCBP).

For more information about United States Immigration from Thailand please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

31st March 2010

The issue of advance parole can be extremely important for those enter the United States on a K1 visa. A K1 visa is a US fiance visa that allows the fiance of a US Citizen to enter the United States for a period of 90 days in order to marry and apply for adjustment of status. Adjustment of Status is the process of acquiring Lawful Permanent Residence (Also Known as a “Green Card”). For those who are awaiting the approval of an adjustment application a sense of being in “limbo” can set in as the applicant does not yet have permanent residence and they cannot leave the United States without falling out of status and thereby, often inadvertently, causing the entire visa process to begin anew.

There is a way that a foreign national can keep from falling out of status and still leave the United States. If the foreign national petitions for, and obtains, advance parole, then they may leave the United States and preserve both their Fiance Visa and their adjustment application.

In the past, applications for advance parole were adjudicated by local USCIS offices. However, in a recent USCIS announcement distributed by AILA, this procedure is changing:

“WASHINGTON – U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced revised filing instructions and addresses for applicants filing an Application for Travel Document (Form I-131). The change of filing location is part of an overall effort to transition the intake of some USCIS forms from USCIS local offices and Service Centers to USCIS Lockbox facilities. By Centralizing form and fee intake to a Lockbox environment, the agency can provide customers with more efficient and effective initial processing of applications and fees.”

“Beginning March 19, 2010 applicants will file their applications at the USCIS Vermont Service Center or at one of the USCIS Lockbox facilities. Detailed guidance can be found in updated Form I-131 instructions page at www.uscis.gov.”

Many people may already be asking themselves: What if I inadvertently filed my advance parole application at the wrong location because I was unaware of the change? Luckily, USCIS is dealing with this internally, at least for now:

“The USCIS Service Centers will forward incorrectly filed Form I-131 applications to the USCIS Lockbox facilities for 30 days, until Monday, April 19, 2010. After April 19, 2010, incorrectly filed applications will be returned to the applicant, with a note to send the application to the correct location.”

Since USCIS will discontinue forwarding incorrectly filed applications, those seeking advance parole should carefully study this issue before submitting an application as failure to do so could cause delays in being granted permission to leave the USA and preserve one’s status.

For further information about American Immigration from Thailand please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.