blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘US Citizenship by Investment’

10th November 2010

เนื่องจากหัวข้อเรื่องวีซ่าการลงทุนอเมริกันได้เผยแพร่ในบล็อกนี้ ผู้เขียนจึงได้รับคำถามที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติที่จะขอวีซ่าเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกา คำถามที่มีการถามมากที่สุดคือ การขอวีซ่า EB-5 “ฉันสามารถที่จะเป็นพลเมืองอเมริกันโดยการลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่” คำตอบสำหรับคำถามนี้………………และต้องใช้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับวีซ่าผู้ลงทุนถาวรประเภท EB-5 และขั้นตอนการขอวีซ่าดังกล่าว

หลายๆประเทศทั่วโลกมีแผนงานที่เปิดอกาสให้นักลงทุนสามารถที่จะได้รับสัญชาติทันทีที่ลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นโดยการออกเอกสารสัญชาติ ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีแผนงานเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตาม วีซ่าประเภทEB-5 ให้สิทธิแก่ผู้ถือวีซ่าในการเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ และไม่ควรที่จะให้สิทธิแก่ผู้มีถิ่นฐานถาวรมากเกินไปหลังจากที่สถานะนี้อนุญาตให้ผู้มีถิ่นฐานถาวรอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา หลายๆคนกล่าวถึงผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรประเภท “กรีนการ์ด” อาจกล่าวได้ว่า ผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่พลเมืองสัญชาติอเมริกัน ผู้ที่อยู่ในสถานะกรีนการ์ดไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมัครเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และไม่สามารถถือหนังสือเดินทางอเมริกัน แม้ว่าผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (LPR) อาจจะได้รับการอนุญาตให้เข้าออกสหรัฐอเมริกาซึ่งอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ต้องมีข้อสันนิษฐานที่จะยกเลิกการเป็นผู้มีถิ่นฐานได้

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีแผนงานสำหรับ “การได้รับสัญชาติโดยการลงทุน” แต่วีซ่าประเภท EB-5นั้นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการแปลงสัญชาติ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ลงทุนถาวรได้รับวีซ่าประเถ้าผู้ลงทุนถาวรได้รับวีซ่าประเภท EB-5และเดินทางเข้ามายังสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นบุคคลดังกล่าวสามารถได้รับสิทธิที่จะเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายและเป็นไปตามข้อสันนิษฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือวีซ่าประเภท EB-5ต้องจัดการเพื่อการแปลงสัญชาติ การแปลงสัญชาตินั้นเป็นกระบวนการที่ชาวต่างชาตินั้นเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกัน กระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากและเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและสร้างความผิดหวังอยู่หลายๆครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรื่องการเข้าเมือง แต่ในทางทฤษฎีการอนุมัติคำขอในการแปลงสัญชาติของผู้ลงทุนถาวรประเภท EB-5สามารถที่จะเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกันได้

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีข้อเสนอที่จะให้ “สัญชาติโดยการลงทุน” แต่สหรัฐอเมริกามีการให้ “วิธีการที่จะได้รับสัญชาติโดยการลงทุน” ในรูปแบบของวีซ่าประเภท EB-5ซึ่งเป็นทางที่ทำให้ผู้ถือวีซ่าประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รัยสัญชาติอเมริกันซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆและจะต้องปรากฏตัวตนอยู่

To view this information in English, please see the previous post on this blog.

more Comments: 04

9th November 2010

Since the topic of American Investment visas was first broached on this blog, this author has received some questions regarding the way in which United States Investment Visas actually operate in the real world. One of the most frequently asked questions pertaining to EB-5 visas is: “Can I get US Citizenship by investing in the United States?” The answer to that question is somewhat nuanced and it requires one to have a rather in-depth understanding of the EB-5 Immigrant Investor visa and the process for obtaining this type of travel document.

There are some countries around the world which have programs whereby investors can obtain virtually instantaneous citizenship simply by investing capital into the economy of the country issuing the nationality documents. In the United States, there is no program that operates this way. However, the EB-5 visa does grant the visa holder lawful permanent residence in the USA. This is a substantial benefit and should not be taken for granted as Lawful Permanent Residence is a highly sought after status that allows the Permanent Resident to permanently reside and work in the United States. Many often refer to Lawful Permanent Residence as “Green Card” status. That said, Lawful Permanent Residence is not American Citizenship. Those in the USA in Green Card status are not permitted to vote in elections, run for political office, and such individuals also cannot obtain a US passport. Although, those in Lawful Permanent Resident (LPR) status may be eligible to obtain a US reentry permit which allows the bearer to leave the United States for as long as two years without raising the presumption of residential abandonment.

Although there is no “citizenship by investment” program in the USA, the EB-5 visa could be the first step in the United States Naturalization process. For example, if an immigrant investor is granted an EB-5 visa and enters the United States, then that individual would be granted permanent residence upon lawful admission. After residing in the United States for a statutorily prescribed period of time, and assuming all other criteria are met, it may be possible for an EB-5 visa holder to apply for naturalization. Naturalization is the process whereby a foreign national becomes a United States Citizen. The process can be somewhat cumbersome and for those unaccustomed to dealing with immigration matters it may seem complex and frustrating at times, but upon approval of a petition for naturalization an EB-5 Immigrant Investor could theoretically obtain United States Citizenship.

Even though the United States does not offer a direct “Citizenship by Investment” program, one could argue that the US offers a “Path to Citizenship” by Investment program in the form of the EB-5 visa which places holders of said visa on track to possible American Citizenship should all other criteria be adhered to and the physical presence requirement be met.

For related information please see: EB-5 Visa Thailand, EB-5 Visa China, or EB-5 Visa Taiwan.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.