blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Thai Reentry Permit’

27th December 2010

ผู้ที่ติดตามอ่านบล็อกนี้อาจจะสังเกตว่าประเด็นเรื่องการเข้าเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเร็วๆนี้ ผู้เขียนเห็นว่า มีเรื่องที่น่าสนใจคือการอนุญาตให้กลับเข้าไปใหม่ในไทยที่สนามบินสุรรณภูมิในกรุงเทพ อ้างจากเว็บไซต์ทางการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการกลับเข้ามาอีกครั้งและหลักเกณฑ์ของสนามบินสุวรรณภูมิ

1.      คนต่างด้าวต้องยื่นแบบฟอร์มด้วยตัวเอง

2.      วันที่ยื่นแบบฟอร์มต้องเป็นวันที่เดินทางออก

3.      เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

-          พาสปอร์ต หรือเอกสารการเดินทาง (ต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ)

-          รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด4X6 เซนติเมตร )

-          ค่าธรรมเนียม แบบครั้งเดียว 1,000 บาท

-          แบบหลายครั้ง 3,800 บาท

4.      ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารดังกล่าวที่ส่วนงานคนเข้าเมืองขาออก(ฝั่งตะวันออก) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

5.      เปิดให้บริการทุกวัน

บทความก่อนหน้านี้ที่อยู่ในบล็อก ผู้เขียนได้กล่าวถึงมุมมองของการกลับเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งและอย่างไรก็ตามอาจจะขอได้อีกครั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากถูกคัดค้านที่สำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า จากมุมมองดังกล่าว การอนุญาตให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นชาวต่างชาติผู้ที่กำลังจะเดินทางออกไปสามารถดำเนินการได้มที่สนามบิน

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับนโยบายและกฎที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองของไทย บางคนที่อยู่ในประเทศไทยและถือวีซ่าไทยต้องได้รับการอนุญาตที่จะกลลับเข้ามาอีกครั้งหหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศไทย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางออกไปนั้นอาจจะสูญเสียวีซ่าไทยในช่วงที่เดินทางออกไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่ยังคงถือวีซ่าไทยและประสงค์ที่จะกลับเข้ามายังประเทศไทยควรจะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง คำถามที่มักพบบ่อยคือ ถ้ายังอยู่ในประเทศไทยฐานะที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าแล้วต้องขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่หรือไม่ คำตอบสั้นๆคือ ไม่ ผู้ที่เข้าประเทศไทยโดยการได้รับการยกเว้นวีซ่าไทยไม่สามารถที่จะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกเนื่องจากว่าในทางเทคนิคเขาไม่ได้ครอบครองวีซ่าไทยที่สมบูรณ์ ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยระหว่างการขยายระยะเวลาวีซ่าต้องได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาก่อนที่จะเดินทางออกเนื่องจากเกรงว่า ชาวต่างชาติจะไม่อยู่ในสถานะเดิมหากเดินทางออก  เป็นเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายฐานะเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวร ผู้มีถิ่นฐานถาวรในประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาตที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะเดียวกันยังคงมีสถานะทางกฎหมายในราชอาณาจักรหรือมิฉะนั้นอาจจะพบกับการเสียสถานะในขณะที่เดินทางออกไป

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าไทยหนึ่งปีแบบที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งไม่ควรจะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกเมื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว แต่ผู้ที่ถือวีซ่าแบบที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งโดยทั่วไปแล้วต้องเดินทางออกนอกอาณาจักรอย่างน้อยทุกๆ 90 วันเพื่อที่จะรักษาสถานะทางกฎหมาย

To view this posting in English please see: Thailand visa

more Comments: 04

16th December 2010

Those who read this blog may likely have noticed that the issue of Thai immigration is a frequent topic of discussion. Recently, this author came upon an interesting announcement regarding the issuance of Thai reentry permits at the Suvarnabhumi International Airport in Bangkok, Thailand. The following is quoted directly from the official website of Suvarnabhumi International Airport:

The Re-Entry Application Procedures and Requirements At Suvarnabhumi Airport
Date : 07 – 12 – 10
1. Aliens must submit the applicatoin by themselves.
2. The date of submitting application must be the date of departure.
3. Gather the required documents as below
- Passport or travel document (1 original plus 1 copy)
- One recent photograph (4X6 CM.)
- Fees – Single 1,000 Baht
- Multiple 3,800 Baht
4. Submit the application and required documents at Immigration Departure Division (East Zone), Suvarnabhumi Airport.
5. The service open daily from now on

In a previous posting on this blog, the administration pondered the prospect of Thai reentry permits and whether they would ever again be available at the airport as opposed to the Royal Thai Immigration Headquarters at Chaeng Wattana. It would appear that from this point onwards, Thai reentry permits will be available to departing foreign nationals at the airport.

For those who are unfamiliar with the protocols and rules associated with Thai immigration, anyone present in the Kingdom of Thailand on a Thai visa must obtain a reentry permit prior to leaving the Kingdom of Thailand. Those who fail to obtain a Thai reentry permit prior to departing Thailand may lose their Thai visa status upon departure. For this reason, reentry permits should be obtained by anyone in Thai visa status who wishes to return to Thailand. A frequently asked question in this vein is: do I need a reentry permit if I am present in the Kingdom on a visa exemption? The short answer: no. Those who enter the country on a Thailand visa exemption cannot obtain a reentry permit as they are not technically in possession of a valid Thai visa. Those present in the Kingdom of Thailand on a Thai visa extension are required to obtain a Thai reentry permit prior to departure lest the foreign national fall out of status entirely upon departing Thailand. The same can be said for those who are present in Thailand with lawful permanent residence. A Permanent Resident in Thailand must receive authorization to leave the country whilst simultaneously maintaining lawful status in the Kingdom or else face the prospect of falling entirely out of status upon departure.

Those who are present in the Kingdom of Thailand on a multiple entry one year Thai visa should not need to obtain a Thai reentry permit when departing the Kingdom, but those with a multiple entry visa are generally required to depart the Kingdom at least every 90 days in order to maintain lawful status.

Fore related information please see: Thailand business visa or Thai Work Permit.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.