blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Chinese Business in Thailand’

11th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนเห็นว่า มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ คอมเพล็กซ์การค้าแห่งใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเพื่อเอื้อต่อการค้าของจีนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของวอยซ์ออฟอเมริกา (Voice of America News)

สื่อของจีนกล่าวว่า การทำงานจะเริ่มต้นในเดือนนี้ในคอมเพล็กซ์ที่กรุงเทพฯซึ่งผู้ผลิตของจีนสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้

หนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนกล่าวเมื่วันพฤหัสบดีว่า คอมเล็กซ์ซิตี้จีนนี้มีมูลค่า 1.5 พันล้านบาทและมีพื้นที่เกือบจะ สามในสี่ตารางกิโลเมตร ผู้ผลิตจีนสามารถที่จะนำเข้าสินค้ายังประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์จากการตกลงการค้าใหม่นี้ และส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปปภายใต้สิทธิประโยชน์ทางโควต้าและภาษี

เป็นเรื่องที่นน่าสนใจว่า จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2010 แผนงานนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศไทยมากขึ้น วอยซ์ออฟอเมริกาเขียนในเว็บไซต์ดังนี้

จีนกำลังใช้แผนงานการค้าและการพาณิชย์ในการพัฒนาการทูตและยุทธศาสตร์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตร ถูกอ้างในหนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนว่า คอมเพล็กซ์ซิตี้จีนนั้นสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจไทยและจีน

สัญญาการค้าเสรีของจีนกับประเทศสมาชิกในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากเรื่องทางการทูตและยุทธศาสตร์แล้ว แผนงานนี้จะช่วยส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย แผนงานด้านการการพาณิชย์ที่ได้นำเสนอไปนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนไทยในแถบกรุงเทพฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทย สร้างโอกาสทางการค้าแก่คนไทย จีน และนักลงทุนชาวต่างชาติและเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนสินค้า เงินทุน แรงงานและทรัพยากรแก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในแต่ละปี บริษัทต่างชาติและผู้ที่สนใจเลือกที่จะลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ในบางกรณี นักลงทุนที่รวมกลุ่มกับบริษัทไทยนั้นเพื่อที่จะจำกัดความรับผิดในการทำธุรกิจ ในบางครั้งหลายๆคนเลือกที่จะทำธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนนั้นช่วยเพิ่มระดับของการจำกัดความรับผิดร่วมกันตามจำนวนสมาชิกของห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย ความเสี่ยงที่มากขึ้นทางธุรกิจในประเทศไทยบางครั้งเลือกที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในบางกรณีผู้ที่ต้องการจะลงทุน หรือทำธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะติดต่อสำนักงานกฎหมายเพื่อที่จะขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจให้เป็นที่ปรากฏในตลาดประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยนั้นต้องคำนึงถึงว่า ประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการทำงานจึงจะถูกต้องตามกฎหมายไทย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินของไทยหรืออสังหาริมทรัพย์ของไทยภายในบริบทของธุรกรรมทางธุรกิจหลายเขตอำนาจศาลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุม ด้วยเหตุผลนี้เอง ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะใช้บริการของบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินในประเทศไทยในการตัดสินใจรื่องที่เพิกถอนไม่ได้ในประเด็นของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย

To view this post in English please see: Thai Company.

more Comments: 04

7th January 2011

It recently came to the attention of the administration of this blog that a new trade complex is to be erected in Bangkok for the purpose of facilitating the trade of Chinese goods in Thailand and Greater South East Asia. To quote directly from the Voice of America News website:

Chinese state media say work will begin this month on a massive trading complex in Bangkok where Chinese manufacturers will be able to re-export their goods.

The China Daily newspaper said Thursday that the China City Complex will cost $1.5 billion and sprawl over almost three-quarters of a square kilometer. Chinese manufacturers will be able to import goods to Thailand, taking advantage of a new free trade deal, and then ship to the United States and Europe under more advantageous quotas and tariffs.

It is interesting to note that China officially became the second largest economy in the world in 2010. This plan will likely result in an increasingly prosperous trade relationship between the Peoples’ Republic of China and the Kingdom of Thailand. The Voice of America News website went on:

China has been using trade and commercial projects to improve its diplomatic and strategic standing in Southeast Asia. Thailand’s deputy minister of commerce, Alongkorn Ponlaboot, is quoted by China Daily saying the China City Complex corroborates “a strategic business-partner relationship” between China and Thailand.

China’s free-trade agreement with the 10-member Association of Southeast Asian Nations was concluded last year.

Putting aside diplomatic and strategic matters, the ambitious project could result in economic benefits for many ASEAN countries (Association of South East Asian Nations) especially Thailand. The creation of a new commercial project such as the one proposed will likely come with the added benefit of new jobs for Thais near Bangkok, new business opportunities for Thai entrepreneurs, new trade opportunities for Thai, Chinese, and other foreign investors; and an overall increase in the flow of goods, capital, labor, and resources to the Kingdom of Thailand and the Greater ASEAN region.

Each year, foreign companies and individuals opt to pursue business ventures in the Kingdom of Thailand. In some cases, entrepreneurs incorporate a Thai Company in order to maintain limited liability while conducting business. Sometimes individuals opt to do business under a Thai sole proprietorship. Partnerships often prefer the added layer of limited liability that can be conferred upon certain members of a Limited Liability Partnership in Thailand. Large ventures conducting business in Thailand occasionally opt to take their enterprise public through the registration of a Thai public company. In any case, those wishing to conduct trade or business in the Kingdom of Thailand are well advised to contact a Law Firm in Thailand as advice and counsel regarding the unique aspects of Thai law can be highly advantageous for businesses making their first appearance in the Thai market. Foreign nationals employed or working in Thailand should note that all foreigners working within the jurisdiction of the Kingdom of Thailand are required to have a Thai work permit in order to lawfully take up virtually any type of employment.

Matters pertaining to the acquisition of Thai property or Thai Real Estate within the context of multi-jurisdictional business transactions can be complex and multifaceted. For this reason it is highly advisable that foreign nationals or foreign companies conducting business in the Kingdom of Thailand retain the services of a firm to assist with Thai property matters prior to making an irrevocable decisions regarding the acquisition of Thai real estate or property.

For related information please see: US Company Registration or Legal.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.