blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘สนามบินสุวรรณภูมิิ’

27th December 2010

ผู้ที่ติดตามอ่านบล็อกนี้อาจจะสังเกตว่าประเด็นเรื่องการเข้าเมืองของประเทศไทยเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเร็วๆนี้ ผู้เขียนเห็นว่า มีเรื่องที่น่าสนใจคือการอนุญาตให้กลับเข้าไปใหม่ในไทยที่สนามบินสุรรณภูมิในกรุงเทพ อ้างจากเว็บไซต์ทางการของสนามบินสุวรรณภูมิ

ขั้นตอนการกลับเข้ามาอีกครั้งและหลักเกณฑ์ของสนามบินสุวรรณภูมิ

1.      คนต่างด้าวต้องยื่นแบบฟอร์มด้วยตัวเอง

2.      วันที่ยื่นแบบฟอร์มต้องเป็นวันที่เดินทางออก

3.      เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

-          พาสปอร์ต หรือเอกสารการเดินทาง (ต้นฉบับและสำเนา 1 ฉบับ)

-          รูปถ่ายปัจจุบัน (ขนาด4X6 เซนติเมตร )

-          ค่าธรรมเนียม แบบครั้งเดียว 1,000 บาท

-          แบบหลายครั้ง 3,800 บาท

4.      ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารดังกล่าวที่ส่วนงานคนเข้าเมืองขาออก(ฝั่งตะวันออก) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

5.      เปิดให้บริการทุกวัน

บทความก่อนหน้านี้ที่อยู่ในบล็อก ผู้เขียนได้กล่าวถึงมุมมองของการกลับเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งและอย่างไรก็ตามอาจจะขอได้อีกครั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากถูกคัดค้านที่สำนักงานการตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า จากมุมมองดังกล่าว การอนุญาตให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นชาวต่างชาติผู้ที่กำลังจะเดินทางออกไปสามารถดำเนินการได้มที่สนามบิน

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับนโยบายและกฎที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองของไทย บางคนที่อยู่ในประเทศไทยและถือวีซ่าไทยต้องได้รับการอนุญาตที่จะกลลับเข้ามาอีกครั้งหหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินทางออกนอกประเทศไทย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางออกไปนั้นอาจจะสูญเสียวีซ่าไทยในช่วงที่เดินทางออกไปได้ ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ที่ยังคงถือวีซ่าไทยและประสงค์ที่จะกลับเข้ามายังประเทศไทยควรจะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง คำถามที่มักพบบ่อยคือ ถ้ายังอยู่ในประเทศไทยฐานะที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าแล้วต้องขออนุญาตกลับเข้ามาใหม่หรือไม่ คำตอบสั้นๆคือ ไม่ ผู้ที่เข้าประเทศไทยโดยการได้รับการยกเว้นวีซ่าไทยไม่สามารถที่จะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกเนื่องจากว่าในทางเทคนิคเขาไม่ได้ครอบครองวีซ่าไทยที่สมบูรณ์ ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยระหว่างการขยายระยะเวลาวีซ่าต้องได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาก่อนที่จะเดินทางออกเนื่องจากเกรงว่า ชาวต่างชาติจะไม่อยู่ในสถานะเดิมหากเดินทางออก  เป็นเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายฐานะเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวร ผู้มีถิ่นฐานถาวรในประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาตที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะเดียวกันยังคงมีสถานะทางกฎหมายในราชอาณาจักรหรือมิฉะนั้นอาจจะพบกับการเสียสถานะในขณะที่เดินทางออกไป

ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าไทยหนึ่งปีแบบที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งไม่ควรจะได้รับการอนุญาตกลับเข้ามาอีกเมื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว แต่ผู้ที่ถือวีซ่าแบบที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้หลายครั้งโดยทั่วไปแล้วต้องเดินทางออกนอกอาณาจักรอย่างน้อยทุกๆ 90 วันเพื่อที่จะรักษาสถานะทางกฎหมาย

To view this posting in English please see: Thailand visa

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.