blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘คอมเพล็กซ์จีนในไทย’

11th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนเห็นว่า มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ คอมเพล็กซ์การค้าแห่งใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเพื่อเอื้อต่อการค้าของจีนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของวอยซ์ออฟอเมริกา (Voice of America News)

สื่อของจีนกล่าวว่า การทำงานจะเริ่มต้นในเดือนนี้ในคอมเพล็กซ์ที่กรุงเทพฯซึ่งผู้ผลิตของจีนสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้

หนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนกล่าวเมื่วันพฤหัสบดีว่า คอมเล็กซ์ซิตี้จีนนี้มีมูลค่า 1.5 พันล้านบาทและมีพื้นที่เกือบจะ สามในสี่ตารางกิโลเมตร ผู้ผลิตจีนสามารถที่จะนำเข้าสินค้ายังประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์จากการตกลงการค้าใหม่นี้ และส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปปภายใต้สิทธิประโยชน์ทางโควต้าและภาษี

เป็นเรื่องที่นน่าสนใจว่า จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2010 แผนงานนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศไทยมากขึ้น วอยซ์ออฟอเมริกาเขียนในเว็บไซต์ดังนี้

จีนกำลังใช้แผนงานการค้าและการพาณิชย์ในการพัฒนาการทูตและยุทธศาสตร์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตร ถูกอ้างในหนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนว่า คอมเพล็กซ์ซิตี้จีนนั้นสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจไทยและจีน

สัญญาการค้าเสรีของจีนกับประเทศสมาชิกในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากเรื่องทางการทูตและยุทธศาสตร์แล้ว แผนงานนี้จะช่วยส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย แผนงานด้านการการพาณิชย์ที่ได้นำเสนอไปนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนไทยในแถบกรุงเทพฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทย สร้างโอกาสทางการค้าแก่คนไทย จีน และนักลงทุนชาวต่างชาติและเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนสินค้า เงินทุน แรงงานและทรัพยากรแก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในแต่ละปี บริษัทต่างชาติและผู้ที่สนใจเลือกที่จะลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ในบางกรณี นักลงทุนที่รวมกลุ่มกับบริษัทไทยนั้นเพื่อที่จะจำกัดความรับผิดในการทำธุรกิจ ในบางครั้งหลายๆคนเลือกที่จะทำธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนนั้นช่วยเพิ่มระดับของการจำกัดความรับผิดร่วมกันตามจำนวนสมาชิกของห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย ความเสี่ยงที่มากขึ้นทางธุรกิจในประเทศไทยบางครั้งเลือกที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในบางกรณีผู้ที่ต้องการจะลงทุน หรือทำธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะติดต่อสำนักงานกฎหมายเพื่อที่จะขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจให้เป็นที่ปรากฏในตลาดประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยนั้นต้องคำนึงถึงว่า ประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการทำงานจึงจะถูกต้องตามกฎหมายไทย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินของไทยหรืออสังหาริมทรัพย์ของไทยภายในบริบทของธุรกรรมทางธุรกิจหลายเขตอำนาจศาลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุม ด้วยเหตุผลนี้เอง ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะใช้บริการของบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินในประเทศไทยในการตัดสินใจรื่องที่เพิกถอนไม่ได้ในประเด็นของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย

To view this post in English please see: Thai Company.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.