blog-hdr.gif

Integrity Legal

21st Mar 2011

สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ออกกฎเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญํติ REAL ID 2005 อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ที่เป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงแห่งาตุภูมิ:

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ออกกฎที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ของรัฐและบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติ REAL ID 2005

กฎระเบียบนี้วางมาตรฐานสำหรับรัฐตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ REAL ID ดังนี้

·         ข้อมูลและความปลอดภัยที่ต้องรวมเข้าไว้ในบัตรแต่ละใบ

·         หลักฐานแสดงลักษณะเฉพาะและสถานะทางกฎหมายของผู้สมัคร

·         การยืนยันของแหล่งเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้สมัคร และ

·         มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสำนักงานซึ่งออกใบอนุญาตและบัตรประชาชน

กฎระเบียบนี้ยังมีขั้นตอนในการที่จะขยายเวลาที่ยืดหยุ่นโดยเวลาที่กำหนดคือ 11 พฤษภาคม 2554 โดยการแสดงหลักของการยืดหยุ่นกับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติและกฎระเบียบนี้

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพระราชบัญญํติ REAL ID การออกกฎหมายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเอกสารของบุคคลในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว วิกิพีเดียอธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระราชบัญญํติ REAL IDในบริบทของใบอนุญาตขัขรถ  อ้างโดยตรงจาก  Wikipedia:

หลังจากปี 2554 “ตัวแทนกลางอาจจะไม่ยอมรับสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ ใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประชาชน ออกโดยรัฐให้ประชาชนเว้นแต่ว่ารัฐได้มีหลักเกณฑ์ ” ระบุในพระราชบัญญัติ REAL ID รัฐยังคงมีอิสระที่จะออกใบอนุญาตให้บังคับใช้และบัตรประชาชน ตามที่มีรูปแบบเฉพาะและข้อความที่ชัดเจนว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะยอมรับวัตถุประสงค์ของการระบุตัวตนของรัฐบาลกลาง กรมการปกครองความปลอดภัยทางการขนส่งมีความรับผิดชอบในการที่จะดูแลความปลอดภัยที่สนามบิน ดังนั้นผู้ที่ถือเอกสารที่ไม่ได้รับการยอมรับไม่สามารถที่จะเดินทางโดยทางอากาศโดยปราศจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเว้นแต่ว่า พวกเขามีทางเลือกที่จะได้รับการออกภาพถ่ายบบัตรประชาชนโดยรัฐบาล

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น อัยการของรัฐบาลกลางอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างบน มีสิ่งที่ต้องตระหนักถึงในเรื่องบทบาทของรัฐในบริบทของพระราชบัญญํติ REAL ID ที่ทนายความเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิพลเมืองและสิทธิความเป็นส่วนตัวที่อ้างถึงเพื่อความชัดเจนในพระราชบัญญัติ REAL ID ผู้สนับสนุนในสิทธิของพลเมืองและสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของพระราชบัญญัติ REAL ID บางคนมองว่า  ขอบเขตของการเป็นตัวแทนเช่น DHS เมื่อมีการตรวจสอบโปรแกรมที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเช่น เครื่องสแกนไอริช และเครื่องตรวจดีเอ็นเอโดยก่อนหน้านี้ได้อ้างถึงในบทความ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในทางกลับกัน พระราชบัญญัติ REAL ID และหน่วยการตรวจสอบความมั่นคงการเดินทาง (TSA)ดูเหมือนว่า  จะมีประเด็นเพิ่มมากขึ้นในสองทางซึ่งเรียกว่า สื่อทางเลือก เช่นเดียวกับสื่อหลัก

ในบทบาทของ DHS และ TSAกลายเป็นสิ่งที่ระบุชัดเจนดูเหมือนว่า ประเด็นทางกฎหมายใหม่และน่าสนใจตลอดจนประเด็นทางสังคม การเมืองจะเกิดผลขึ้น

To view this information in English please see: Department of Homeland Security.


Tags: , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.