blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘ติดต่อเรา’

11th May 2011

ในราชอาณาจักรไทย การให้บริการทางกฎหมายนั้นมีความจำเป็นต้องใช้บริการทนายความรับรองลายมือชื่อ แตกต่างจากประเทศอื่นๆหลายประเทศคือ การที่จะให้บริการการรับรองลายมือชื่อในประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความก่อน

การให้บริการการรับรองลายมือชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมายในประเทศไทย อาจจะไม่จำเป็นสำหรับบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในไทย หรือ ทรัพย์สินในไทย แต่ในเรื่องการเข้าเมืองแล้วการรับรองลายมือชื่อมีความจำเป็นมาก  ในขณะเดียวกัน การรับรองเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ในประเทศไทย

บางสถานการณ์ อาจเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะได้รับบริการรับรองลายมือชื่อจากการรับรองลายมือชื่ออเมริกันในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว มีวิธีที่จะทำการรับรองลายมือชื่อได้โดยการติดต่อ หน่วยบริการพลเมืองอเมริกันของสถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา และขอรับบริการการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่กงสุล การที่จะเลือกใช้บริการของการรับรองของอเมริกัน หรือแบบไทยนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของพฤติการณ์นั้น ไม่ว่าทนายความอเมริกัน หรือทนายความไทยนั้นสามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้ที่ยังไม่มีความแน่นอนว่า จำเป็นจะต้องใช้บริการการรับรองลายมือชื่อประเภทใด

บริษัท อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ภูมิใจที่จะให้บริการการรับรองลายมือชื่อโดยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าบริการโนตารีนั้นอินทิกริตี้ ลีเกิ้ลไม่คิดค่าธรรมเนียมสูงมากเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ผู้ดูแลบล็อกนี้และทีมงานอินทิกริตี้ ลีเกิ้ลมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผล

ผู้ที่จะใช้บริการการรับรองลายมือชื่อควรจะได้รับคำแนะนำที่จะต้องคำนึงถึงในบริบทของการรับรองลายมือชื่อของอเมริกันซึ่งไม่มีสิทธิที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ บางครั้งมีการใช้คำที่คล้ายๆกัน เช่น โนตาริโอ หรือ เนตตาริโอ (ในนามของบุคคลทางอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์) บางครั้งก็ผ่านการเป็นทนายความและนำชื่อโนตารีมาใช้ในทางที่ผิด หากต้องการคำแนะนำทางกฎหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางกฎหมาย ในบริบทของการเข้าเมืองอเมริกันควรที่จะทำความเข้าใจว่า การปฏิบัติงานทางกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นได้รับอนุญาตให้มีเขตอำนาจในรัฐหนึ่งรัฐตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการการรับรองลายมือชื่อของไทยจากอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล กรุณา ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่: กฎหมาย

To view this posting in English please see: Thai Notary.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.