Integrity Legal

Posts Tagged ‘K3 Visa’

26th August 2013

จากการเขียน Blog ครั้งก่อนเรื่องข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอย้ายถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสเพสเดียวกันนั้น  ขาฯได้พบคำตอบเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ดังนี้:

Q: คำตัดสินของศาลสูงเรื่องคดี Windsor vs. United States มีผลกระทบต่อกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างไร?

A: ศาลสูงตัดสินว่า Section 3 ของ DOMA นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จากนี้ไป สถานเอกอัครราชฑูตและสถานกงศุลของสหรัฐฯ จะปฎิบัติต่อการขอวีซ่าของคู่สมรสเพศเดียวกัน ในวิธีการเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ  นอกจากนี้ คู่สมรสเพศเดียวกันที่จะเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อ – งาน การศึกษา หรืออื่นๆ – จะขอวีซ่าเหล่านั้นได้เช่นกัน  รวมถึงลูกติดของคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย

ตามที่เคยสนทนาใน Blog นี้ การที่ศาลลงความเห็นว่า Section 3  ของ DOMA นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ผู้ที่เป็นคนถือสัญชาติอเมริกันสามารถยื่นขอผลประโยชน์ทางการเข้าเมืองให้คู่สมรส (หรือคู่หมั้น) เพศเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบเรื่องการออกวีซ่า ยังต้องทำการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น  ทางกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐได้จัดระบบให้สอดคล้องกับการตัดสินของศาลสูงเรียบร้อยแล้ว

Q: ข้ฯต้องอาศัยอยู่ในรัฐที่ออกกฏหมายยอมรับคู่สมรสเพศเดียวกันหรือไม่เพื่อที่จะขอวีซ่าเข้าเมือง

A: ไม่จำเป็น หากท่านได้จดทะเบียนสมรสในรัฐหรือประเทศที่ยอมรักการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสเพศเดียวกัน ถือว่าทะเบียนสมรสนั้นถูกต้องสำหรับประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าเมือง (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมใน Website ของ USCIS – ในหัวข้อ – Citizenship and Immigration Services)

เนื่องจากเขตปกครองของสหรัฐที่ยอมรับการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันนั้นมีไม่มาก และมีหลายรัฐที่ห้ามให้มีการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันนั้น จึงมีข้อสงสัยมากมายทั้งในวงของนักกฎหมายและของคู่สมรสเหล่านั้นด้วย ใน Blog ที่ข้าฯ ได้เขียนก่อนหน้านี้ ข้าฯได้ยืนยันแล้วว่าความถูกต้องขึ้นอยุ่กับ “รัฐที่ได้ทำการจดทะเบียน” นั่นคือ USCIS จะรับรองการยื่นขอย้ายถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสเพศเดียวกันก็ต่อเมื่อการจดทะเบียนได้จดในรัฐที่ยอมรับการจดทะเบียนประเภทนี้  นอกจากนี้ ดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯก็มีนโยบายที่คล้ายกันคือ จะอนุมัติการขอวีซ่าของคู่สมรสเพศเดียวกัน ต่อเมื่อ USCIS  ได้อนุมัติการเข้าเมืองของคู่ดังกล่าว  แต่อาจมี่เขตปกครองบางเขต ที่อาจยอมรับการครองเรือนของคนเพศเดียวกัน แต่อาจไม่ถือเป็นการสมรส ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯกล่าวว่า:

Q: ข้าฯอยู่ร่วมกันกับคูคนเพศเดียวกัน  เราจะได้รับสิทธิเหมือนคู่ที่ทำการสมรสหรือไม่

A: ณ. เวลานี้ การขอย้ายถิ่นที่อยู่ จะอนุมัติให้เฉพาะบุคคลที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ถึงแม้คำตอบจะดูชัดเจนแล้ว มีหลายคู่อาจมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคือ:

Q: ข้าฯถือสัญชาติอเมริกันและมี่คู่หมั้นต่างชาติที่เป็นคนเพสเดียวกันกับข้าฯ แต่ไม่สามารถทำการจดทะเบียนสมรสในประเทศของคู่หมั้น เรามีทางเลือกอย่างไรบ้าง? เราสามารถขอ K-Visa (วีซ่าคู่หมั้น) ได้หรือไม่?

A: คุณสามารถยื่น Form I-129f และขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) หากคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของการขอเข้าเมือง การที่เป็นการหมั้นระหว่างคนเพสเดียวกัน อาจอนุมัติให้ใช้เพื่อเข้าไปจดทะเบียนสมรสในสหรัฐฯ หากต้องการขอข้อมูลเรื่องการปรับสถานะ อ่านได้ใน Website ของ USCIS:

ในเมื่อในเวลานี้ คู่สมรสต่างเพศสามารถยื่นขอ K1 วีซ่า ได้ จึงมีความน่าจะเป็นที่คู่หมั้นที่มีเพศเดียวกันน่าจะยื่นขอ  US fiance visa ได้เช่นกัน หากมีความตั้งใจที่จะไปจดทะเบียนสมรสในเขตปกครองที่อนุญาตการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน

อีกประเด็นที่อาจมีข้อสงสัยคือการออก Non-immigrant visa (NIV)  วีซ่าประเภทนี้ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ถือเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ย้ายเข้าเมือง  ทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้รายละเอียดดังนี้สำหรับการออก NIV ให้กับคู่สมรสเพศเดียวกันว่า:

Q: คู่ที่เป็นเพศเดียวกันสามารถขอวีซ่าประเภทเดียวกันหรือไม่?

A: ได้  ณ. เวลานี้ คู่สมรสเพศเดียวกันพร้อมลูกสามารถยื่นขอวีซา NIV ได้ คู่ครองเพศเดียวกันและลูก (ถือเป็นลูกเลี้ยงของผู้ยื่นหลัก หากจดทะเบยนสมรสก่อนเด็กอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์) ก็ สามารถรับสิทธิขอวีซ่า NIV ถ้ากฎหมายอนุมัติวีซ่าให้  แต่เอกสารเพิ่มเติมคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับการขอให้คู่สมรสเพศเดียวกัน [italics added]

Q: คู่สมรสต่างชาติของข้าพเจ้ามีบุตร ข้าพเจ้ายื่นคำขอพร้อมกับคู่สมรสได้หรือไม่?

A: ได้  บุตรของคู่สมรสต่างชาติจะถือเป็น”ลูกเลี้ยง” ของผู้ถือสัญชาติอเมริกันจึงสามารถรับสิทธิในกลุ่ม IR2 แต่ต้องจดทะเบยนสมรสก่อนเด็กอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์

แน่นอน ทางกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ได้อนุมัติให้ลูกเลี้ยงคนคนถือสัญชาติอเมริกันย้ายเข้าเมืองในกรณีที่ คู่สมรสเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสก่อนเด็กอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ดังนั้น น่าจะเป็นที่เข้าใจว่าเด็กที่กำลังจะเป็นลูกเลี้ยงของคนถือสัญชาติอเมริกันที่ขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นคือ  K-2 visa เพื่อทำการสมรสในสหรัฐฯ

หากท่านต้องการข้อมูลจาก Website หาได้ที่: วีซ่าคู่เพศเดียวกัน

more Comments: 04

24th August 2013

หลังจากการที่ศาลตัดสินคดี Windsor ที่มีการอ้างว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มีคู่รักเพศเดียวกันหลายคู่ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอพยพเข้าเมืองของสหรัฐ  ทาง USCIS และกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ เคยตอบคำถามเรื่องนี้มามากแล้ว และผมเคยปรึกษาหารือเรื่องคำตอบเหล่านี้ ใน Blog นี้มาก่อน แต่กระผมได้สังเกตว่า  USCIS ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ใน website  ของ  USCIS:

Q1: ข้าฯ เป็นพลเมืองของสหรัฐ  หรือเป็นผู้อาศัย (Permanent Resident) และมีคู่สมรสของข้าฯ เป็นคนเพศเดียวกันและเป็นคนต่างชาติ ขาฯ สามารถรับรองการขอ VISA ย้ายถิ่นที่อยู่ให้กับคู่ของข้าฯ ได้หรือไม่ ? (ใหม่)

A1: ได้ ท่านสามารถยื่นแบบ Form I-130 (และเอกสารอื่น ๆ) สิทธิในการขอย้ายที่อยู่จะพิจารณาตัดสินตามกฎต่างๆ ของการเข้าเมือง และจะไม่ใช้ความเป็นคู่สมรสเพศเดียวกันมาเป็นตัวแปรในการตัดสิน

นอกจากนี้คนอเมริกันหรือ Permanent Resident สามารถยื่นคำขอ คือ IR 1 Visa, CR 1 Visa  หรือตัวเสริมคือ K3 Visa   เพื่อให้คู่สมรสเข้าเมือง  นอกจากนี้ เมื่อยื่นขอ Visa ที่สถานฑูตหรือสถานกงศุลของสหรัฐฯ การพิจารณาการขอ Visa จะพิจารณาเช่นเดียวกับ การพิจารณาการขอ Visa  ของคู่สมรสต่างเพศ

ประเด็นที่หลายคู่สงสัย คือ ข้อแตกต่างระหว่างรัฐที่อาศัยอยู่กับรัฐที่จดทะเบียยนสมรส เพราะมีไม่กี่รัฐที่อนุญาติให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส ในขณะที่บางรัฐไม่ยอมรับการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน และอาจะไม่อนุญาติให้จดทะเบียน   USICS ได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้:

Q3: ข้าฯ และคู่สมรสได้จดทะเบียนในรัฐ ในสหรัฐฯ หรือในประเทศที่ยอมรับ การสมรสระหว่างคนเพศเดียวกัน แต่เราอาศัยในรัฐที่ไม่อนุญาติให้จดทะเบียนสมรส ข้าฯ สามารภยื่นขอให้คู่ครองย้ายเข้าเมืองได้หรือไม่

A3: ได้เพราะ สถานภาพการสมรส จะพิจารณาจากรัฐที่ได้ทำการจดทะเบียน หากกฎหมายของรัฐนั้นอนุญาตให้ คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ ถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วใช้ในการประกอบการพิจารณา การขอย้ายเข้าเมืองได้

อาจมีบางกรณีที่จะมีผลทำให้ กฎหมายของที่อาศัยมีผลต่อบางประเด็น แต่โดยรวมแล้ว ทาง USCIS จะนำกฎหมายของรัฐที่คู่สมรสได้ดำเนินการจดทะเบียน มาใช้ในการพิจารณาการขอย้ายถิ่นที่อยู่

นอกจากนี้ ข้าฯ ก็ไม่เคยได้ยินว่า  Section 2 ของ DOMA จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ  ดูด้จากคำอธิบายต่อไปนี้:

Q5: Form I-130 หรือคำขออื่นๆได้ถูกปฎิเสธโดยอ้างกฎของ DOMA เพียงอย่างเดียว ข้าฯ ควรทำอย่างไรต่อ?

A5: USCIS จะนำคำขอที่ถูกปฎิเสธเพราะ DOMA Section 3 มาพิจารณาอีกรอบ ถ้าหากมีข้อมูลเรื่องธุรกรรมเหล่านี้ USCIS จะนำคำตัดสินมาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะปฎิบัติเช่นนี้กับทุกกรณีที่ได้รับการปฎิเสธ ใน Form I-130 (เช่น Form I-485 ที่นำยื่นในเวลาเดียวกัน)

  • USCIS จะนำ Form I-130 ที่ได้รับการปฎิเสธเนื่องจาก DOMA Section 3 หลัง 23 กพ. 2011  มาพิจารณาอีกรอบ และ USCIS จะติดต่อไปยังผู้ยื่นคำขอโดยใช้ที่อยู่ในใบคำขอ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  • หากคุณได้มีคำขอที่ได้รับการปฎิเสธ เนื่องด้วย กรณีดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถส่ง email ส่วนตัว (ที่สามารถรับคำตอบได้) ไปยัง USCIS <USCIS-626@uscis.dhs.gov> เพื่อแจ้งการร้องเรียน  ทาง USCIS จะตอบอีเมล์แล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
  • ถ้าหากการปฎิเสธ คำขอ I-130 เกิดขึ้นก่อน 23 กพ. 2011 กรุณาแจ้ง USCIS ก่อน 31 มีค. 2014  เพื่อให้ USCIS ดำเนินการเปิด I-130 ของคุณ  กรุณาแจ้งจำนงไปยัง  < USCIS-626@uscis.dhs.gov > โดยเขียนว่า ทางคุณมีข้อสงสัยว่า การยื่นคำขอของคุณได้รับการปฎิเสธเพราะ  DOMA Section 3

พอทางการเริ่มพิจารณา I-130 ของท่าน จะเสมือนเป็นการพิจารณาใหม่โดยไม่คำนึงถึง DOMA Section 3 แล้วจะพิจารณาตามข้อมูลเก่า และข้อมูลเพิ่มเติม ในเวลาเดียวกัน USCIS จะนำคำขออื่นๆ มาพิจารณาตามความจำเป็น หากคำขอเหล่านั้น ถูกปฎิเสธ เนื่องจากการปฎิเสธ I-130 (เช่น Form I-485 เป็นต้น)

นอกจากนี้การขออนุญาติทำงานที่ถูกปฎิเสธเนื่องจากการปฎิเสธ Form I-48S ก็จะนำมาพิจารณาต่อ และจะออกใบอนุญาติทำงานหากอนุมัติ หากการตัดสินเกิดการล่าช้า  USCIS จะ (1) ยื่นเรื่องใหม่ทันที หรือ (2) พิจารณาและอนุมัติคำขอที่เคยถูกปฎิเสธ

  • หากมี form อื่นๆ (นอกจาก I-130) ที่ได้รับการปฎิเสธเรื่องจาก DOMA section 3 กรุณาแจ้ง USCIS ก่อน 31 มีค. 2013 โดยส่ง email ไปยัง <USCIS-626@uscis.dhs.gov>

จะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการร้องขอให้ USCIS นำคำขอมาพิจารณาใหม่ แต่หากท่านต้องการยื่นคำขอใหม่ ท่านสามารถทำได้พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม ตามที่แจ้งได้

USCIS จะดำเนินธุรกรรมตามกฎและนโยบายของศาลสูง ซึ่งการนำใบสมัครของคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันมาพิจารณาอีกรอบ ชี้ให้เห็นว่า ทางองค์กรมุ่งที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมของครอบครัวทุกประเภท

หากท่านต้องการข้อมูลจาก Website หาได้ที่: วีซ่าคู่เพศเดียวกัน

more Comments: 04

23rd August 2013

The administration of this blog routinely posts the estimated processing times of the various service centers of the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS). The following was quoted directly from the official USCIS website:

Field Office Processing Dates for California Service Center as of: June 30, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker E – Treaty traders and investors 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad April 16, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. April 16, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. April 16, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2A – Temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 November 15, 2011
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 February 4, 2010
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 October 4, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 June 21, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister February 11, 2010
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications May 30, 2012
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States March 16, 2012
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications 2.5 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition 3 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) May 16, 2012
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 September 12, 1997
Field Office Processing Dates for Nebraska Service Center as of: June 30, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-131 Application for Travel Document Refugee or asylee applying for a refugee travel document 3 Months
I-131 Application for Travel Document Permanent resident applying for a re-entry permit 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) dependent applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) principal applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability January 2, 2013
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager February 2, 2013
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses 4 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Indochinese Adjustment Act 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on refugee admission more than 1 year ago 4 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee 5 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] June 8, 2013
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition February 15, 2013
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
Field Office Processing Dates for Texas Service Center as of: June 30, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses 4 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants April 16, 2011
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee 5 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition January 20, 2013
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
Field Office Processing Dates for Vermont Service Center as of: June 30, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 April 2, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad April 10, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. April 10, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. April 10, 2013
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 June 4, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 October 22, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 April 16, 2012
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 April 9, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 March 19, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister March 20, 2011
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Violence Against Women Act (VAWA) June 4, 2012
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications November 19, 2012
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors April 10, 2013
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications April 10, 2013
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition March 20, 2013
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement 3.5 Months
I-90A Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement for Special Agricultral Workers (SAW) 3.5 Months
I-914 Application for T Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of trafficking in persons, and immediate family 4 Months
I-918 Petition for U Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of qualifying criminal activity, and their qualifying family May 28, 2012

Those reading these estimates should bear in mind that these estimates do not necessarily provide an accurate estimate of the overall US visa process. Those seeking a United States visa from outside the United States will likely be required to undergo Consular Processing at a US Embassy or US Consulate abroad. Furthermore, before an immigration petition even reaches a US Embassy overseas the file must first be processed by the National Visa Center. All of these facts are likely to cause the overall US visa process to be significantly longer than the time it takes for USCIS to merely adjudicate an immigration petition.

more Comments: 04

8th August 2013

Many Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) couples have questions regarding United States Immigration in the aftermath of the Supreme Court’s finding in the Windsor case that Section 3 of the Defense of Marriage Act (DOMA) is unConstitutional. Both the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) and the Department of State have previously issued answers to frequently asked questions on this topic. In a previous posting on this blog, USCIS’s answers to these FAQs were discussed. However, it recently came to this blogger’s attention that the USCIS has issued further answers to such FAQs to further clarify their position on this issue. To quote directly from these new answers to FAQs on the official website of the USCIS:

Q1: I am a U.S. citizen or lawful permanent resident in a same-sex marriage to a foreign national. Can I now sponsor my spouse for a family-based immigrant visa? NEW
A1: Yes, you can file the petition. You may file a Form I-130 (and any applicable accompanying application). Your eligibility to petition for your spouse, and your spouse’s admissibility as an immigrant at the immigration visa application or adjustment of status stage, will be determined according to applicable immigration law and will not be denied as a result of the same-sex nature of your marriage.

Clearly American Citizens or Lawful Permanent Residents may petition for an immigrant spouse visa such as an IR1 visa, CR1 visa, or by extension a K3 visa (as the K-3 visa petition is a supplementary petition based upon the initial petition for an immigrant visa). Furthermore, when applying for the visa at a US Embassy or US Consulate abroad during the Consular Processing phase of the US immigration process the application will be viewed in the same way as an application based upon a different-sex marriage. Also, adjustment of status applications for the same sex spouse of a US Citizen or Lawful Permanent Resident will be adjudicated in the same manner as a similar application for a different-sex spouse.

A question for many same sex and LGBT couples concerns the State of the couple’s residence versus the State of marriage since there are only a few States which allow such marriages while other states either do not recognize such unions or specifically forbid such unions. USCIS issued further clarification on this issue in their recently updated FAQ section:

Q3: My spouse and I were married in a U.S. state or a foreign country that recognizes same-sex marriage, but we live in a state that does not. Can I file an immigrant visa petition for my spouse? NEW
A3: Yes. As a general matter, the law of the place where the marriage was celebrated determines whether the marriage is legally valid for immigration purposes.  Just as USCIS applies all relevant laws to determine the validity of an opposite-sex marriage, we will apply all relevant laws to determine the validity of a same-sex marriage..

There may be some limited circumstances where the law of the couple’s residence may determine their legal standing on certain issues. However, as can be seen from the above quoted FAQ, the USCIS appears to primarily defer to the law of the State which legalized the marriage when determining whether the couple is eligible for immigration benefits.

Finally, this blogger does not recall the USCIS previously answering questions regarding immigration petitions which were filed with USCIS prior to the Supreme Court’s holding that Section 3 of DOMA violates the U.S. Constitution. The following section of USCIS’s recently expanded FAQ section would appear to respond to this inquiry:

Q5. My Form I-130, or other petition or application, was previously denied solely because of DOMA.  What should I do?
A5.  USCIS will reopen those petitions or applications that were denied solely because of DOMA section 3.  If such a case is known to us or brought to our attention, USCIS will reconsider its prior decision, as well as reopen associated applications to the extent they were also denied as a result of the denial of the Form I-130 (such as concurrently filed Forms I-485).

  • USCIS will make a concerted effort to identify denials of I-130 petitions that occurred on the basis of DOMA section 3 after February 23, 2011.  USCIS will also make a concerted effort to notify you (the petitioner), at your last known address, of the reopening and request updated information in support of your petition.
  • To alert USCIS of an I-130 petition that you believe falls within this category, USCIS recommends that you send an e-mail from an account that can receive replies to USCIS at USCIS-626@uscis.dhs.gov stating that you have a pending petition.  USCIS will reply to that message with follow-up questions as necessary to update your petition for processing.  (DHS has sought to keep track of DOMA denials that occurred after the President determined not to defend Section 3 of DOMA on February 23, 2011, although to ensure that DHS is aware of your denial, please feel free to alert USCIS if you believe your application falls within this category.)
  • For denials of I-130 petitions that occurred prior to February 23, 2011, you must notify USCIS by March 31, 2014, in order for USCIS to act on its own to reopen your I-130 petition.  Please notify USCIS by sending an e-mail to USCIS at USCIS-626@uscis.dhs.gov and noting that you believe that your petition was denied on the basis of DOMA section 3.

Once your I-130 petition is reopened, it will be considered anew—without regard to DOMA section 3—based upon the information previously submitted and any new information provided.   USCIS will also concurrently reopen associated applications as may be necessary to the extent they also were denied as a result of the denial of the I-130 petition (such as concurrently filed Form I-485 applications).

Additionally, if your work authorization was denied or revoked based upon the denial of the Form I-485, the denial or revocation will be concurrently reconsidered, and a new Employment Authorization Document issued, to the extent necessary.  If a decision cannot be rendered immediately on a reopened adjustment of status application, USCIS will either (1) immediately process any pending or denied application for employment authorization or (2) reopen and approve any previously revoked application for employment authorization.  If USCIS has already obtained the applicant’s biometric information at an Application Support Center (ASC), a new Employment Authorization Document (EAD) will be produced and delivered without any further action by the applicant.  In cases where USCIS has not yet obtained the required biometric information, the applicant will be scheduled for an ASC appointment.

  • If another type of petition or application (other than an I-130 petition or associated application) was denied based solely upon DOMA section 3, please notify USCIS by March 31, 2014, by sending an e-mail to USCIS at USCIS-626@uscis.dhs.gov as directed above.  USCIS will promptly consider whether reopening of that petition or application is appropriate under the law and the circumstances presented.

No fee will be required to request USCIS to consider reopening your petition or application pursuant to this procedure.  In the alternative to this procedure, you may file a new petition or application to the extent provided by law and according to the form instructions including payment of applicable fees as directed.

Clearly, USCIS is committed to implementing policies and regulations based upon the US Supreme Court’s recent finding. By reopening previously denied petitions and taking steps to provide same sex couples with the same standing as different-sex couples in future immigration adjudications this agency is making great strides toward equalizing the US family immigration process for families of all kinds.

To review the recently released information on this topic from the Department of State please see: Consular Processing.

more Comments: 04

7th August 2013

The administration of this blog routinely posts the holiday closing schedules of the various US Embassies and US Consulates in the Southeast Asia region to provide a single source for such information to Americans who frequently travel in the region as well as foreign nationals who may be seeking services at such posts. The following is quoted directly from the official website of the United States Embassy in Vientiane, Laos:


Date Day Holiday
January 1 Tuesday New Year’s Day
January 21 Monday Martin Luther King, Jr.’s Birthday
February 18 Monday Presidents’ Day
March 8 Friday International Women’s Day
April 15-17 Monday – Wednesday Lao New Year
May 1 Wednesday Lao Labor Day
May 27 Monday Memorial Day
July 4 Thursday Independence Day
September 2 Monday Labor Day
October 14 Monday Columbus Day
October 21 Monday Boat Racing Festival
November 11 Monday Veteran’s Day
November 18 Monday That Luang Festival
November 28 Thursday Thanksgiving Day
December 2 Monday Lao National Day
December 25 Wednesday Christmas Day

Substitution days. Please note: According to the prevailing practice in Laos, official holidays which fall on Saturday will be observed on the preceding Friday and Sunday on the following Monday.

Each year, a significant number of Americans travel to a US Embassy or US Consulate abroad in order to request services such as Passport renewal, additional visa pages, notarization, Consular Reports of Birth Abroad (CRBA), and much more. Those wishing to avail themselves of these services are encouraged to contact American Citizen Services at the US Embassy or US Consulate concerned. In most cases, Americans are well-advised to make an appointment prior to traveling to the post as some Embassies and Consulates require a prior appointment while others can process a request much more quickly if an appointment has been made before arrival at the post.

Foreign nationals, especially those wishing to apply for a US visa, are also occasionally in need of access to a US Embassy or US Consulate abroad. In circumstances where a US visa is being sought it is generally a requirement that the foreign national schedule an appointment for visa interview prior to traveling to the post. Applicants for a US Tourist Visa (B-2 visa), US Business Visa (B-1 visa), US Student Visa (F-1 visa), or an Exchange Worker Visa (J-1 visa) are usually interviewed by a Consular Officer with a Non-immigrant visa unit. Meanwhile, those seeking an IR-1 visa (immigrant relative visa), CR-1 visa (conditional immigrant visa for an immigrant relative), K-3 visa (non-immigrant spouse visa), or a K-1 visa (US fiance visa for the fiance or fiancee of an American Citizen) are usually required to undergo an interview before a Consular Officer under the Immigrant Visa Section of the Consular Post.

more Comments: 04

5th August 2013

In a previous posting on this blog, the recently released answers from the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) to frequently asked questions regarding same sex immigration petitions were analyzed. It recently came to this blogger’s attention that the American State Department has released a similar set of answers to FAQs regarding this topic.  To quote directly from the official website of the U.S. State Separtment:

Q: How does the Supreme Court’s Windsor v. United States decision impact immigration law?

A: The Supreme Court has found section 3 of the Defense of Marriage Act (DOMA) unconstitutional. Effective immediately, U.S. embassies and consulates will adjudicate visa applications that are based on a same-sex marriage in the same way that we adjudicate applications for opposite gender spouses.   This means that the same sex spouse of a visa applicant coming to the U.S. for any purpose – including work, study, international exchange or as a legal immigrant – will be eligible for a derivative visa.  Likewise, stepchildren acquired through same sex marriages can also qualify as beneficiaries or for derivative status. [italics added]

As previously discussed on this blog, the fact that Section 3 of the Defense of Marriage Act (DOMA) has been found unConstitutional by the United States Supreme Court means that an American Citizen, or lawful permant resident, can now petition the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) for imigration benefits for a same sex spouse (or fiance, so long as the petitioner is an American Citizen). However, the US State Department, which is responsible for Consular Processing of visa applications, had yet to make specific comments regarding adjudication of visa application based upon a same sex marriage (or fiance) immigration petition. As can be seen from above, the Department of State has brought their procedures into line with the recent Supreme Court decision.

Of interest to many same sex couples is the issue of jurisdiction as same sex marriages are only recognized by a limited number of US States. The following portion of the aforementioned FAQ focuses on this point:

Q: Do we have to live or intend to live in a state in which same sex marriage is legal in order to qualify for an immigrant or nonimmigrant visa?

A: No. If your marriage is valid in the jurisdiction (U.S. state or foreign country) where it took place, it is valid for immigration purposes.  For more information, please review the following page on the United States Citizenship and Immigration Service’s (USCIS) website. [italics added]

As there are a limited umber of U.S. jurisdictions which recognize and solemnize same sex marriage as well as a number of States in which such marriages are forbade, there have been questions among legal professionals as well as same sex couples regarding whether the U.S. Immigration officers and Consular Officers at various U.S. posts abroad would fail to approve visa applications and immigration petitions based upon the fact that an LGBT couple may be married in one State and residing in another. In a previous posting on this blog, the USCIS’s answer to this question rested on the “law of the place where the marriage took place“. Basically, USCIS appears willing to approve an otherwise valid immigration petition based upon a same sex marriage if the same sex marriage is performed in a State which allows such unions. Apparently, the Department of State has set a similar policy, thereby allowing an otherwise valid same sex marriage visa application, based upon an USCIS-approved immigration petition, to be approved. However, there are some jurisdictions around the world which may recognize same-sex unions, but do not necessarily categorize them as “marriages”. In those circumstances the Department of State had the following to say:

Q: I am in a civil union or domestic partnership; will this be treated the same as a marriage?

A: At this time, only a relationship legally considered to be a marriage in the jurisdiction where it took place establishes eligibility as a spouse for  immigration purposes. [italics added]

Although the above answer appears to be rather straightforward, there is one question, of possibly more significance, that many unmarried same sex couples may be pondering:

Q: I am a U.S. citizen who is engaged to be married to a foreign national of the same sex.  We cannot marry in my fiancé’s country. What are our options? Can we apply for a fiancé K visa?

A: You may file a Form I-129F and apply for a fiancé(e) (K) visa.  As long as all other immigration requirements are met, a same-sex engagement may allow your fiancé to enter the United States for the purpose of marriage.  For information on adjusting status, please review the following page on USCIS’s website:

Since same sex unmarried couples are now permitted to apply for a K-1 visa, it would now appear possible for the LGBT fiance of an American Citizen to apply for a US fiance visa with the intention of marrying in one of those jurisdictions in the United States which recognize same sex marriages.

Another issue which may arise in the context of same sex marriage is the issue of non-immigrant visas (also known as NIVs). These are visa categories which do not confer immigrant status upon those who use them. The Department of State website posted the following information regarding NIVs for same sex married couples:

Q: Can same sex couples now apply for visas in the same classification?

A: Yes. Starting immediately, same-sex spouses and their children are equally eligible for NIV derivative visas.  Same-sex spouses and their children (stepchildren of the primary applicant when the marriage takes place before the child turns 18) can qualify as derivatives where the law permits issuance of the visa to a spouse or stepchild.  In cases where additional documentation has always been required of a spouse applying with a principal applicant, such documentation will also be required in the case of a same-sex spouse… [italics added]

Finally, a point to note for those LGBT couples who are in a situation in which the foreign spouse has children:  

Q: My foreign national spouse has children. Can they also be included with my spouse’s case?

A: Yes, the children of foreign national spouses can be considered “step-children” of the U.S. citizens and can therefore benefit from a petition filed on their behalf in the IR2 category.    In other categories, stepchildren acquired through same sex marriage can qualify as beneficiaries (F2A) or for derivative status (F3, F4, E1-E4, or DV).  You and your spouse must have married before the child turned 18. [itlaics added]

Clearly, the Department of State allows for step-children of Americans or lawful permanent residents to immigrate where the LGBT couple was married prior to the step-child’s 18th birthday. From the information posted on the State Department’s website regarding non-immigrant visas one could infer that an American Citizen’s prospective step-children (i.e. the children of a foreign fiance) may also be eligible to obtain a K-2 visa based upon the bona fide intention of the American Citizen and his or her foreign fiance to marry in the United States.

more Comments: 04

31st July 2013

The administration of this blog periodically posts the holiday closing schedules of the various US Embassies and US Consulates in the Southeast Asia region in order to provide a level of convenience to Americans traveling in the area. The following holiday closing schedule was quoted directly from the official website of the US Embassy in Rangoon, Burma (Yangon, Myanmar):

Date Day U.S.* Burmese**
January 1 Tuesday New Year’s Day
January 4 Friday Independence Day
January 21 Monday Martin Luther King’s Birthday
February 12 Tuesday Union Day
February 18 Monday President’s Day
March 27 Wednesday Armed Forces Day
April 15 Monday THINGYAN (Water Festival)
April 16 Tuesday THINGYAN (Water Festival)
April 17 Wednesday Burmese New Year
May 1 Wednesday Workers’ Day
May 27 Monday Memorial Day
July 4 Thursday Independence Day
July 19 Friday Martyrs’ Day
July 22 Monday Full Moon of Waso
September 2 Monday Labor Day
October 14 Monday Columbus Day
November 11 Monday Veteran’s Day
November 27 Wednesday National Day
November 28 Thursday Thanksgiving Day
December 25 Wednesday Christmas Day Christmas Day

Many Americans traveling abroad find that it is necessary to travel to an American Embassy or Consulate in order to request services such as Passport renewal, adding of visa pages, notarial services, or Consular Reports of Birth Abroad (CRBA). Many of these requests can be made at an American Citizen Services Section of the US Embassy or US Consulate-General.

Meanwhile, every year many foreign nationals from around the globe travel to American posts abroad to apply for visas and other travel documents granting permission to travel to the United States. Some visa seekers only wish to remain temporarily in the US on non-immigrant visas such as the B-1 visa (Business Visa), the B-2 visa (Tourist Visa), the F-1 visa (Student Visa), or the J-1 visa (Exchange worker visa). Generally, applications for the aforementioned visa categories can be made at a non-immigrant visa unit within the Consular Section of the US Embassy or US Consulate-General. Applicants are usually required to make an appointment in advance to apply for these types of visas.

Some foreign nationals wish to travel to the United States for business purposes. Depending upon the circumstances of the individual applying for admission to the USA, a business traveler may be issued a non-immigrant or an immigrant visa. The L-1 visa, the E-1 visa, the E-2 visa, the EB-5 visa, the EB-4 visa, the EB-3 visa, the EB-2 visa, the EB-1 visa, and the H-1B visa are all business visa categories commonly sought by foreign nationals. Generally, a business travel unit  within the Consular Section of a US Embassy or Consulate-General abroad is responsible for adjudicating such applications.

Some foreign nationals seek visa benefits based upon a relationship to a US Citizen or lawful permanent resident. One of the most commonly sought US family based visas is the immigrant visa based upon marriage to an American Citizen, these types of visas are generally classified as a CR-1 visa or an IR-1 visa. Fiancees of US Citizens may be eligible to apply for a K-1 visa (US fiance visa). Furthermore, those married to Americans sometimes seek a US K-3 visa. K-1 visas and K-3 visas are generally adjudicated by an Immigrant visa unit, notwithstanding the fact that they are non-immigrant visa categories as they are treated as immigrant visas since the applicants have immigrant intent.

For related information please see: US Immigration Asia.

 

more Comments: 04

27th July 2013

Periodically, the administration of this web log post the estimated processing times from the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS). It should be noted that the following processing time estimates are exxactly that: estimates. Some petitions may process more quickly while other petitions may proccess more slowly. To quote directly from the USCIS official website:

Field Office Processing Dates for California Service Center as of: May 31, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker E – Treaty traders and investors 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2A – Temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 November 15, 2011
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 February 1, 2010
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 October 4, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 June 21, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister February 11, 2010
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications May 30, 2012
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States March 16, 2012
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications 2.5 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization November 28, 2011
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition 3 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) May 16, 2012
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 September 12, 1997
Field Office Processing Dates for Nebraska Service Center as of: May 31, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 March 16, 2013
I-131 Application for Travel Document Refugee or asylee applying for a refugee travel document 3 Months
I-131 Application for Travel Document Permanent resident applying for a re-entry permit 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) dependent applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) principal applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability January 2, 2013
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager January 16, 2013
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver January 16, 2013
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses 4 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Indochinese Adjustment Act 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on refugee admission more than 1 year ago 4 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee 5 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] May 8, 2013
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition January 15, 2013
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) 6 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 6 Months
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
Field Office Processing Dates for Texas Service Center as of: May 31, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses 4 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-601 Application for Waiver of Grounds of Inadmissibility Waiver of Grounds of Inadmissibility 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee 5 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition January 7, 2013
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 6 Months
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
Field Office Processing Dates for Vermont Service Center as of: May 31, 2013
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 July 1, 2012
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 April 16, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 October 22, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 April 9, 2012
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 April 9, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 March 5, 2012
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister December 4, 2010
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Violence Against Women Act (VAWA) May 7, 2012
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications April 16, 2012
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications 2.5 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] March 27, 2013
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] October 31, 2010
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] January 6, 2011
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). 90 Days
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing October 31, 2010
I-821D Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Request for Deferred Action 6 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition 3 Months
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement 3.5 Months
I-90A Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement for Special Agricultral Workers (SAW) 3.5 Months
I-914 Application for T Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of trafficking in persons, and immediate family 4 Months
I-918 Petition for U Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of qualifying criminal activity, and their qualifying family May 7, 2012

It should be also noted that although these USCIS estimated processing times can provide a general framework for understanding the time frames for petition adjudication by USCIS, these estimates do not necessarily reflect the estimated time frame for the entire US visa process especially if the unique circumstances of a given case requires Consular Processing of a US visa application at a US Embassy or US Consulate abroad.

For a married couple seeking an IR1 visa or a CR1 Visa for a foreign spouse of US Citizen the process begins at the USCIS where the initial petition will be adjudicated. Assuming USCIS approves the initial petition, then the petition will be forwarded to the National Visa Center (NVC). NVC will require certain documents before forwarding the application to a US Embassy or Consulate abroad where a foreign spouse must undergo an interview prior to the Consular Officer making a decision regarding visa issuance. In some cases, the Consular Officer may approve the visa application at the interview. Meanwhile, in some circumstances, the officer may deny the application (especially where a ground of inadmissibility is found to exist in the case and under such circumstances the applicant must be granted an I-601 waiver, or something similar, prior to the application receiving further favorable treatment). In some cases, the officer may simply find that some further evidence of the relationship or documentation pertaining to the foreign national is lacking and will thereby deny the application pursuant to section 221(g) of the Immigration and Nationality Act. Under these circumstances, the 221(G) denial may be overcome by presenting further evidence to the Consular Officer and upon their finding that the relevant requirements have been met the application may be approved.

As one can infer from the above example, the USCIS estimateed  processing times may not accurately reflect the total time it may take to obtain a US visa since the process is sometimes more complex than simple USCIS petition approval.

more Comments: 04

26th July 2013

It has come to this blogger’s attention that the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a new set of answers to frequently asked questions stemming from the recent decision by the United States Supreme Court which overturned Section 3 of the Defense of Marriage Act (DOMA). In previous postings on this blog the fact that lawful permanent residents and American Citizens with same-sex spouses can now file for immigration benefits for their same sex spouse has been discussed at length. That said, USCIS discussed this issue in their recently issued FAQ release, to quote directly from the USCIS website:

Q1: I am a U.S. citizen or lawful permanent resident in a same-sex marriage to a foreign national. Can I now sponsor my spouse for a family-based immigrant visa?
A1: Yes, you can file the petition. You may file a Form I-130 (and any applicable accompanying application). Your eligibility to petition for your spouse, and your spouse’s admissibility as an immigrant at the immigration visa application or adjustment of status stage, will be determined according to applicable immigration law and will not be automatically denied as a result of the same-sex nature of your marriage. [italics added]

As previously pointed out on this blog, the ability of American Citizens to file for immigration benefits for a same-sex foreign spouse is a fairly clear cut result of the recent Supreme Court decision finding Section 3 of DOMA unConstituional. It should be noted that the USCIS seems to also imply that a K3 visa would also now be a possibility for same sex couples as it could be construed to be an “applicable accompanying application”. However, an issue that was not so clearly dealt with by the Supreme Court’s decision pertains to the K-1 visa (US fiance visa). As Fiance visas are, by  definition, not based upon a marriage, but an intended marriage; further clarification from USCIS on these types of visas post-DOMA is considered by some to be quite helpful. To quote further from the aforementioned USCIS FAQ section:

Q2. I am a U.S. citizen who is engaged to be married to a foreign national of the same sex.  Can I file a fiancé or fiancée petition for him or her?
A2. Yes.  You may file a Form I-129F.  As long as all other immigration requirements are met, a same-sex engagement may allow your fiancé to enter the United States for marriage. [italics added]

This clarification from USCIS regarding the fiance visa in the context of same sex marriage, while helpful, is slightly qualified by the next section of the same FAQ page:

Q3: My spouse and I were married in a U.S. state that recognizes same-sex marriage, but we live in a state that does not. Can I file an immigrant visa petition for my spouse?
A3: Yes, you can file the petition. In evaluating the petition, as a general matter, USCIS looks to the law of the place where the marriage took place when determining whether it is valid for immigration law purposes. That general rule is subject to some limited exceptions under which federal immigration agencies historically have considered the law of the state of residence in addition to the law of the state of celebration of the marriage. Whether those exceptions apply may depend on individual, fact-specific circumstances. If necessary, we may provide further guidance on this question going forward. [italics added]

Clearly, the US fiance visa is now a viable option for same sex couples with a bona fide intention to marry in those jurisdictions of the United States which recognize same sex marriage. Since the jurisdiction of the celebration of the intended marriage is USCIS’s primary concern it would appear that a K1 visa itself will be a possibility for same sex couples in the future. However, it would appear that some ancillary immigration benefits may or may not be available at this time for some same sex bi-national couples depending upon the unique residency circumstances of those couples.

Of further interest to some same sex couples will likely be the fact that there are benefits for the foreign same sex spouse of an American Citizen with respect to naturalization:

Q8. Can same-sex marriages, like opposite-sex marriages, reduce the residence period required for naturalization?
A8. Yes.  As a general matter, naturalization requires five years of residence in the United States following admission as a lawful permanent resident.  But, according to the immigration laws, naturalization is available after a required residence period of three years, if during that three year period you have been living in “marital union” with a U.S. citizen “spouse” and your spouse has been a United States citizen.  For this purpose, same-sex marriages will be treated exactly the same as opposite-sex marriages. [italics added]

Therefore, the same sex spouse of an American Citizen will be treated the same way as the opposite sex spouse of an American for purposes of obtaining US Citizenship based upon the couple’s marriage and lawful permanent residence obtained thereby. Finally, of further note in this recently issued USCIS FAQ page relates to the I-601 waiver process:

Q9. I know that the immigration laws allow discretionary waivers of certain inadmissibility grounds under certain circumstances.  For some of those waivers, the person has to be the “spouse” or other family member of a U.S. citizen or of a lawful permanent resident.  In cases where the required family relationship depends on whether the individual or the individual’s parents meet the definition of “spouse,” will same-sex marriages count for that purpose?
A9.Yes.   Whenever the immigration laws condition eligibility for a waiver on the existence of a “marriage” or status as a “spouse,” same-sex marriages will be treated exactly the same as opposite-sex marriages. [italics added]

Waivers of inadmissibility can be difficult to obtain under certain circumstances as they are, by definition, a discretionary waiver. However, one major hurdle for many same-sex bi-national couples in the US immigration sphere has been cast aside by the comendable decision of the United States Supreme Court. USCIS deserves comendation as well for their efforts to quickly and decisively implement policies which bring immigration regulations in line with changes in the law.

Readers are encouraged to read the USCIS website and the FAQ section quoted above to find out further details regarding immigration regulations pertaining to same sex couples.

For related information please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

27th July 2011

Those who follow this website with any frequency may be aware of the fact that the administration of this web log routinely posts the processing times for the various service centers of the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) as a courtesy to the public at large. To quote directly from the official website of USCIS, USCIS.gov:

Field Office Processing Dates for California Service Center as of: May 31, 2011
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker E – Treaty traders and investors 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2A – Temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 September 27, 2007
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 May 7, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 June 1, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister April 25, 2007
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States 5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors 2.5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications 2.5 Months
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition 3 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) 6 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 September 12, 1997
Field Office Processing Dates for Nebraska Service Center as of: May 31, 2011
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 March 16, 2011
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker E – Treaty traders and investors 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1C – Nurses 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2A – Temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation July 2, 2006
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional July 2, 2006
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child December 31, 2007
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child December 31, 2007
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister May 16, 2005
I-131 Application for Travel Document Refugee or asylee applying for a refugee travel document 3 Months
I-131 Application for Travel Document Permanent resident applying for a re-entry permit 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) dependent applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) principal applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability January 21, 2011
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher January 21, 2011
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager January 21, 2011
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional 4 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker January 16, 2011
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver January 21, 2011
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses January 21, 2011
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal Readmission after deportation or removal November 10, 2008
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Violence Against Women Act (VAWA) November 10, 2008
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on refugee admission more than 1 year ago 4 Months
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States 5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors January 25, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications January 25, 2011
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee 5 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] May 8, 2011
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition January 15, 2011
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) 6 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 6 Months
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement 3.5 Months
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card 10-year renewal 3.5 Months
I-90A Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement for Special Agricultral Workers (SAW) 3.5 Months
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
N-600 Application for Certification of Citizenship Application for recognition of U.S. citizenship 5 Months
N-643 Application for Certification of Citizenship on Behalf of an Adopted Child Application for recognition of U.S. citizenship on behalf of an adopted child 5 Months
Field Office Processing Dates for Texas Service Center as of: May 31, 2011
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 March 7, 2011
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister 5 Months
I-131 Application for Travel Document Refugee or asylee applying for a refugee travel document 3 Months
I-131 Application for Travel Document Permanent resident applying for a re-entry permit 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) dependent applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) principal applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability September 18, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher September 18, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager September 18, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability October 2, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional September 16, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker September 16, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver September 14, 2010
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses October 2, 2010
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal Readmission after deportation or removal July 1, 2009
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants October 15, 2010
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Violence Against Women Act (VAWA) July 1, 2009
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers October 15, 2010
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Indochinese Adjustment Act 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago January 14, 2011
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on refugee admission more than 1 year ago 4 Months
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States September 30, 2008
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-730 Refugee/Asylee Relative Petition Petition for accompanying family members of a refugee or an asylee December 1, 2010
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents June 29, 2008
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension 3 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing 3 Months
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition September 24, 2010
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement June 1, 2010
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
N-600 Application for Certification of Citizenship Application for recognition of U.S. citizenship 5 Months
Field Office Processing Dates for Vermont Service Center as of: May 31, 2011
Form Title Classification or Basis for Filing: Processing Timeframe:
I-102 Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival/Departure Record Initial issuance or replacement of a Form I-94 2.5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Blanket L 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker E – Treaty traders and investors 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Visa to be issued abroad 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Change of status in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1B – Specialty occupation – Extension of stay in the U.S. 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-1C – Nurses 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2A – Temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-2B – Other temporary workers 1 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker H-3 – Temporary trainees 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker L – Intracompany transfers April 3, 2011
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker O – Extraordinary ability 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker P – Athletes, artists, and entertainers 2 Weeks
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker Q – Cultural exchange visitors and exchange visitors participating in the Irish Peace process 2 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker R – Religious occupation 5 Months
I-129 Petition for A Nonimmigrant Worker TN – North American Free Trade Agreement (NAFTA) professional 2 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-1/K-2 – Not yet married – fiance and/or dependent child 5 Months
I-129F Petition for Alien Fiance(e) K-3/K-4 – Already married – spouse and/or dependent child 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for a spouse or child under 21 September 11, 2010
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a spouse, parent, or child under 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative Permanent resident filling for an unmarried son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a married son or daughter over 21 5 Months
I-130 Petition for Alien Relative U.S. citizen filing for a brother or sister July 17, 2010
I-131 Application for Travel Document Refugee or asylee applying for a refugee travel document September 23, 2010
I-131 Application for Travel Document Permanent resident applying for a re-entry permit September 23, 2010
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) dependent applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) principal applying for advance parole 3 Months
I-131 Application for Travel Document All other applicants for advance parole 3 Months
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Extraordinary ability January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Outstanding professor or researcher January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Multinational executive or manager January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Skilled worker or professional January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Unskilled worker January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Advanced degree or exceptional ability requesting a National Interest Waiver January 31, 2008
I-140 Immigrant Petition for Alien Worker Schedule A Nurses January 31, 2008
I-212 Application for Permission to Reapply for Admission into the U.S. After Deportation or Removal Readmission after deportation or removal 4 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant All other special immigrants 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Violence Against Women Act (VAWA) 5 Months
I-360 Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant Religious workers 5 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Employment-based adjustment applications December 4, 2010
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Haitian Refugee Immigrant Fairness Act (HRIFA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Indochinese Adjustment Act 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Under the Nicaraguan and Central American Relief Act (NACARA) 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on grant of asylum more than 1 year ago 4 Months
I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status Based on refugee admission more than 1 year ago 4 Months
I-526 Immigrant Petition By Alien Entrepreneur For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States 5 Months
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change status to the F or M academic or vocational student categories March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change of status to H or L dependents March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Change Status to the J exchange visitor category March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other change of status applications March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for F or M academic or vocational students March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of stay for H and L dependents March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status Extension of Stay for J exchange visitors March 13, 2011
I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status All other extension applications March 13, 2011
I-612 Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement Application for a waiver of the 2-year foreign residence requirement based on exceptional hardship or persecution 4 Months
I-751 Petition to Remove the Conditions on Residence Removal of lawful permanent resident conditions (spouses of U.S. citizens and lawful permanent residents 6 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on an approved asylum application [(a)(5)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a request by a qualified F-1 academic student. [(c)(3)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending asylum application [(c)(8)] 3 Weeks
I-765 Application for Employment Authorization Based on a pending I-485 adjustment application [(c)(9)] 3 Months
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for El Salvador [(c)(19)(a)(12)] October 31, 2010
I-765 Application for Employment Authorization Based on TPS for Honduras/Nicaragua [(c)(19), (a)(12)] January 6, 2011
I-765 Application for Employment Authorization All other applications for employment authorization 3 Months
I-817 Application for Family Unity Benefits Voluntary departure under the family unity program 6 Months
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador extension October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status El Salvador initial or late filing October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua extension October 31, 2010
I-821 Application for Temporary Protected Status Honduras and Nicaragua initial or late filing October 31, 2010
I-824 Application for Action on an Approved Application or Petition To request further action on an approved application or petition 3 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) 6 Months
I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Conditions Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors) based on PL107-273 6 Months
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement 3.5 Months
I-90 Application to Replace Permanent Resident Card 10-year renewal April 1, 2009
I-90A Application to Replace Permanent Resident Card Initial issuance or replacement for Special Agricultral Workers (SAW) 3.5 Months
I-914 Application for T Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of trafficking in persons, and immediate family 4 Months
I-918 Petition for U Non-immigrant Status Provide temporary immigration benefits to an alien who is a victim of qualifying criminal activity, and their qualifying family 4 Months
N-565 Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate 6 Months
N-600 Application for Certification of Citizenship Application for recognition of U.S. citizenship 5 Months
N-643 Application for Certification of Citizenship on Behalf of an Adopted Child Application for recognition of U.S. citizenship on behalf of an adopted child 5 Months

Readers are asked to bear in mind that the above cited estimations do not take into consideration processing at the National Visa Center. Furthermore, these estimates also do not take into consideration Consular Processing at a US Embassy, US Consulate, or American Institute abroad.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.