blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Cambodian Marriage’

23rd March 2011

เมื่อเร็วๆนี้มีสิ่งที่น่าสนใจว่า รัฐบาลกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในราชอาณาจักร อ้างโดยตรงจากบทความที่เขียนอยู่ในบล็อก United Khmer:

ชายชาวต่างชาติที่อายุมากกว่า 50 ปี จะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายในการแต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชาในประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่ร่างเพื่อจะแก้ปัญหาการแต่งงานที่น่าละอายและการค้ามนุษย์ รัฐบาลกล่าวในวันนี้

การค้ามนุษย์นี้เป็นประเด็นที่ร้ายแรงในชาติเอเชียหลายๆชาติซึ่งประกอบไปด้วยชาติที่เป็นสมาชิกสมาคมเอชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) บทความนี้ได้กล่าวต่อไปว่า:

ชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ำกว่า 2,580 ดอลลาห์สหรัฐต่อเดือนห้ามมิให้แต่งงานกับผู้หญิงในท้องถิ่น  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กอย คูอ่อง กล่าวต่อAFP แต่ข้อกำหนดนั้นไม่ได้ปรับใช้กับการแต่งงานที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

มันอาจจะดูเหมือนว่ารัฐบาลกัมพูชาพยายามที่จะวางกฎในการที่จะให้หลักประกันแก่หญิงชาวกัมพูชาที่จะสมรสกับชายชาวต่างชาติซึ่งมีแนวโน้มว่า จะให้ความคุ้มครอง

เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจากสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางไปในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข่น กัมพูชา ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ (พม่า) ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์ในกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจและความยินดี ในบางกรณี พลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะพบคนพิเศษและตัดสินใจที่จะเก็บความรักนั้นกลับมาสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรณีต่างๆ จะมีแนวโน้มที่ชาวต่างชาติที่ขอวีซ่าอเมริกาให้แก่คู่ของตน

ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของคู่แต่งงานที่ให้มานั้นว่าจะเหมาะสมกับการยื่นวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกา (ชื่งชื่ออย่างเป็นทางการคือ วีซ่าประเภท เค-1) หรือวีซ่าคู่แต่งงานคือ ซีอาร์-1 หรือวีซ่าอีกประเภทหนึ่งคือวีซ่า เค-3 ประเภทผู้ไม่มีถิ่นฐานถาวร คู่แต่งงานที่สมรสกันมาแล้วมากกว่า 2 มีแนวโน้มที่จะให้สถานะของคู่หมั้นในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาประเภท ไออาร์-1

กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแตกต่างไปปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคู่และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สำหรับเหตุผลนี้ (อาจจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคน) คู่ที่เลือกที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ภายใต้กรณีต่างๆที่เกิดขึ้น ผู้ที่ต้องการคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ที่น่าเชื่อถือที่เป็นทนายความอเมริกันในฐานะที่เป็นทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความจากสหรัฐอเมริกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเรือ่งกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน

To view this posting in English please see: K-1 visa.

more Comments: 04

18th March 2011

It recently came to this blogger’s attention that the Cambodian government has changed some of the regulations regarding registration of marriage in that Kingdom. To quote directly from a recent posting on the blog United Khmer:

MALE foreigners over the age of 50 have been outlawed from marrying Cambodian women in the country under new rules designed to crack down on sham marriages and human trafficking, the government said today.

Human trafficking is a serious issue in many Asian nations including those comprising the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The posting went on to further note:

Foreigners who earn less than $2,580 per month are also barred from wedding local women, foreign ministry spokesman Koy Kuong told AFP, but the restrictions do not apply to weddings taking place overseas.

It would seem as though the Cambodian government is also attempting to make rules in an attempt to ensure that those Cambodian women marrying foreign men are more likely to be materially provided for.

It is increasingly common for both men and women from the United States of America to travel to Southeast Asian nations such as Cambodia, Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar (Burma), Laos, Malaysia, and Singapore for both business matters and pleasure. In some cases, American Citizens traveling abroad meet someone special and decide to bring their loved one back to the United States. Under such circumstances, it will likely be required that the foreign loved one obtain a United States visa.

Depending upon the unique facts of each given case couples may opt to apply for a US fiance visa (officially classified as a K-1 visa) or a spousal visa such as a CR-1 visa or, less commonly, a non-immigrant K-3 visa. Those couples who have been married for more than 2 years at the time of their admission to the United States are likely to see the prospective immigrant spouse admitted into the USA in IR-1 visa status.

The immigration process is a different experience for each couple and as the process evolves it also constantly changes. For this reason (likely amongst many others)  some couples opt to retain the assistance of a professional to provide insight into the protocols associated with United States immigration. Under those circumstances, those seeking advice and counsel are well advised to ascertain the credentials of anyone claiming to be an American attorney as only a licensed attorney from the United States is permitted to practice United States Immigration law.

For related information please see: US tourist visa.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.