blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘คำขอ I-130’

7th December 2010

นอกจากนี้ ภาษากฎหมายที่นักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลใช้ในศาลในการที่จะแบ่งแยกคำตัดสินที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริงโดยอัยการเป็นไปด้วยความระมัดระวังและลบล้างคำวินิจฉัยทั้งหมดจากความเห็นทางกฎหมาย นั่นเป็นการแปลความที่ไม่สมเหตุสมผลตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติซึ่งมองไปข้างหน้าถึงมาตรฐานของข้อเท็จจริงการพิจารณากระบวนการเพิกถอน

จากการรวบรวมข้างต้น สถานะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการที่จะปฏิเสธคำขอ I-130 คือ ในพฤติการณ์ที่ศาลไม่สามารถที่จะทบทวนคำวินิจฉัยที่วินิจฉัยโดยผู้มีอำนาจในหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (USCIS) เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ศาลไม่ถูกชักจูงโดยข้อโต้เถียงและการทบทวนคำวินิจฉัย แม้แต่คำคัดค้านของรัฐบาล

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา คำขอ I-130 นั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้คนต่างด้าวมีความเกี่ยวพันนกับสหรัฐอเมริกา คำขอนั้นใช้เพื่อผู้ที่ประสงค์จะพาคู่หมั้นชาวต่างชาติไปสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่คำขอ I-130 ได้รับการอนุมัติ เรื่องที่ได้รับการอนุมัตินั้นจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการทางวีซ่า (NVC)ซึ่งเป็นตัวแทนภายใต้กงสุลสหรัฐอเมริกาในโฮจิมินห์ซิตี้ทาง NVC ในขณะเดียวกัน คู่หมั้นชาวไทยมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในการขอวีซ่าโดยติดต่อทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯโดยทางศูนย์บริการวีซ่า คู่หมั้นชาวจีนอาจจะดำเนินการในสถางกงสุลสหรัฐอเมริกาในจีนหรือสถานทูตสหรัฐอเมริกาในปักกิ่ง เช่นเดียวกันกับอินเดีย ภารกิจของสหรัฐอเมริกาในทั้งสองประเทศมีการเปลี่ยนแปปลงที่สำคัญเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะทำวีซ่าหลังจากกระบวนการของ NVC

ประเด็นเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายในทางกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการทำวีซ่าอาจจะมีความหลากหลายในประเด็นทางกฎหมายขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ในแต่ละเรื่อง สำหรับเหตุผลนี้คู่สองสัญชาตินั้นควรเลือกที่จะให้ทนายความช่วยจัดการในการขอยื่นคำขอวีซ่าและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนและจัดการให้เป็นไปตามกระบวนการขอวีซ่าได้อย่างครบถ้วน

To see this information in English please refer to the previous blog posting.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.